Pomimo wejścia zmian w Prawie Budowlanym, które nastąpiły od 19 września 2020 r. i dotyczyły przepisów przeciwpożarowych instalacji fotowoltaicznych pojawia się jeszcze wiele pytań ze strony klientów lub osób wykonujących instalacje w sprawie ustaleń przeciwpożarowych dla fotowoltaiki.
Wiemy już, że każda instalacja powyżej 6,5 kWp (bierzemy pod uwagę moc zainstalowanych modułów PV) niezależnie od typu i charakteru budynku, czy lokalizacji instalacji wymaga uzgodnienia jej projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (art. 29 ust. 4 pkt 3c). Podsumowując wszystkie instalacje są obiektami, których dotyczy Prawo Budowlane, natomiast instalacje nieprzekraczające mocy 6,5 kWp (najczęściej stosowane w domach jednorodzinnych) ich projekt i montaż to kwestia uzgodnień pomiędzy inwestorem, a wykonawcą. W tym przypadku przepisy nie narzucają obowiązku ustaleń przeciwpożarowych. Oczywiście przy instalacjach nieprzekraczających 6,5 kWp plan inwestycji oraz jej realizacji musi być zgodny z ogólnymi regulacjami i zasadami bezpieczeństwa, o których mowa w Ustawie Prawo Budowlane.

Rzeczoznawca ppoż weryfikuje m. in. schemat elektryczny, lokalizację falownika, czy prowadzenie tras kablowych (szczególnie strony DC).
Warto pamiętać, że do uzgodnienia wymagane jest przedstawienie dokumentacji technicznej. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że rzeczoznawca przekaże wcześniej przygotowany szablon dokumentów, które należy odpowiednio uzupełnić.

Podstawowe elementy dokumentacji podlegającej uzgodnieniom:

 • część opisowa: m. in. charakterystyka elementów systemu PV, w tym zabezpieczeń
 • część graficzna: m. in. rozmieszczenie modułów, przebieg tras kablowych, lokalizacja falownika
 • schemat elektryczny

Projekt oraz montaż instalacji PV powinien być zgodny z wymaganiami norm:

 • PN-EN 62852:2015-05 Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — Wymagania bezpieczeństwa i badania
 • PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
 • PN-EN 50565-1:2014-11 Przewody elektryczne — Wytyczne stosowania przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U0/U) — Część 1: Wskazówki ogólne
 • PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych
 • PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania — Część 1: Systemy podłączone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzór
 • IEC 62446-2 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania – Część 2: Systemy podłączone do sieci – Konserwacja systemów
 • PVPN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

Zgłoszenie organom PSP:

Zobowiązuje do tego art. 56 Ustawy:

1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, (…) organy: (…)          4) Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. (…)1a. Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

To oznacza, że w przypadku, w którym nie zachodzi konieczność uzgadniania instalacji fotowoltaicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, to właściciel takiej instalacji nie ma obowiązku jej zgłaszania organom Państwowej Straży Pożarnej.

Oznakowanie budynku:

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dla ekip ratowniczo gaśniczych należy odpowiednio oznakować obiekt wyposażony w PV (zgodnie z normą PN-EN 60364-7-712).
Naklejka z wizerunkiem modułów PV na dachu budynku powinna być umieszczona:

 • w miejscu przyłączenia instalacji PV,
 • w rozdzielni głównej budynku,
 • przy liczniku,
 • przy głównym wyłączniku zasilania.
Skip to content