pompy ciepła

Urząd Dozoru Technicznego wprowadza zmiany w sposobie egzaminowania instalatorów pomp ciepła.

Minął ponad rok od momentu wprowadzenia zmian w sposobie egzaminowania instalatorów systemów fotowoltaicznych. Z informacji jakie udało nam się uzyskać, Urząd Dozoru Technicznego sukcesywnie chce wdrażać system prowadzenia części praktycznej egzaminów dla instalatorów odnawialnych źródeł energii w sposób polegający na wykonywaniu przez osoby egzaminowane określonych czynności montażowych przy wykorzystaniu dostarczonych urządzeń, podzespołów i materiałów. Na ten moment UDT przygotowuje się do wprowadzenia podobnego systemu w zakresie pomp ciepła, a w dalszej kolejności dla pozostałych rodzajów OZE.

Czym jest certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego?

Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów mikro- i małych instalacji odnawialnego źródła energii: kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła oraz płytkich systemów geotermalnych.

UDT wydaje certyfikat na 5 lat. Po tym okresie ważność certyfikatu można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat.

Aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, trzeba spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy: 1. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin, 2. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

Jak wygląda egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznym?

Obecnie egzamin składa się z części teoretycznej, w której egzaminowany odpowiada na 24 pytania testowego jednokrotnego wyboru. Każde z pytań punktowane jest za 1 pkt w przypadku poprawnej odpowiedzi. Egzaminowany musi odpowiedzieć pozytywnie minimum na 15 punktów. Druga część praktyczna, to tzw. część opisowa, która punktowana jest w skali 0-10 punktów. Z tej części egzaminowany musi uzyskać minimum 18 punktów.

Jak będzie wyglądał egzamin po zmianach?

Początkowo kandydaci na certyfikowanych instalatorów mają wykonywać jedno zadanie w formie praktycznej, a dwa pozostałe w formie opisowej, jednak z czasem Urząd ma doprowadzić do realizacji całej części praktycznej w formie wykonywania zadań.
Zmiana jest o tyle ważna, że pozwoli zadbać o lepszą jakość wykonywania usług monterskich, a inwestorzy zyskają większą pewność prawidłowego wykonania instalacji przez osoby legitymujące się uprawnieniami.
Drugim ważnym aspektem jest dopasowanie części praktycznej egzaminu do rzeczywistej roli instalatora. Odsunięcie części opisowej na rzecz wykonania praktycznych ćwiczeń pozwoli w pełni zweryfikować umiejętności instalatora.

Czy wprowadzone zmiany w systemie egzaminowania instalatorów poprawiły poziom zdawania egzaminów?

W wiadomości z Departamentu Techniki Urzędu Dozoru Technicznego dowiadujemy się, że

Kilkumiesięczny okres prowadzenia części praktycznej egzaminów na nowych zasadach dla systemów PV pozwala na dokonanie pierwszego podsumowania i wyciągnięcie określonych wniosków w zakresie praktycznych umiejętności osób starających się o uzyskanie certyfikatu instalatora. Z obserwacji poczynionych przez egzaminatorów wynika, że istnieje stosunkowo duża grupa osób, których umiejętności praktyczne w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych są na bardzo niskim poziomie. Dodatkowo zaobserwowano, że zdecydowana większość osób, którym wykonywanie zadań praktycznych podczas egzaminu nie stwarza większych trudności to instalatorzy, którzy są zatrudnieni w firmach instalacyjnych i którzy swoje umiejętności nabyli w trakcie pracy zawodowej.
Powyższe obserwacje skłaniają do wyciągnięcia wniosku, że niezbędne jest podniesienie poziomu merytorycznego szkoleń praktycznych, prowadzonych przez akredytowane ośrodki szkoleniowe.

Jak wynika z komunikatu UDT zmiana w sposobie egzaminowania doprowadziła do sytuacji, w której uczestnicy szkoleń, którzy nie realizowali w akredytowanym ośrodku pełnego procesu przygotowania do egzaminu, ale przede wszystkim nauki praktycznych umiejętności nie potrafi poradzić sobie z częścią praktyczną egzaminu. Wprowadzona zmiana w sektorze fotowoltaiki idealnie odwzorowuje fakt, że duża część ośrodków, które uzyskała akredytacje nie spełniała wymagań kształcenia przyszłych instalatorów zgodnie z zakresem szkolenia przewidzianym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jak dalej ma wyglądać weryfikacja akredytowanych ośrodków?

Kilkukrotnie zostaliśmy zapewnieni, że sam system egzaminowania, a przede wszystkim pytania pojawiające się na części teoretycznej oraz zadania na części praktycznej będą aktualizowane co pewien czas. Powinno to pozwolić na zakończenie procederu nauki uczestników na pamięć.
Drugą informacją jest rozpoczęcie procesu weryfikacji i kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego akredytowanych ośrodków szkoleń. Na ten moment w Polsce mamy 11 akredytowanych ośrodków w zakresie pomp ciepła oraz aż 50 ośrodków realizujących akredytowane szkolenia z zakresu fotowoltaiki. Jak łatwo można zauważyć niestety ilość ośrodków nie przekłada się na jakość kształcenia instalatorów.