post_wpis_blog_01-1024x576

Zmiany w sposobie egzaminowania przyszłych posiadaczy uprawnień elektrycznych.

Obowiązujące od 2 lipca rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci nadal wzbudza wiele wątpliwości, dlatego w krótkim wpisie chcieliśmy przedstawić Wam zmiany, które zostały wprowadzone. Nowe wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną sprawił, że w branży elektrycznej część osób nie może skorzystać z przebranżowienia na zasadzie realizacji kursu, a nastepnie egzaminu kwalifikacyjnego. Co w tym momencie jest wymagane przez Rozporządzenie?

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 określa poziom posiadanej wiedzy przed przystąpieniem do egzaminu, który musi być udokumentowany, np.:
✅świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
✅zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
✅zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci,
✅zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.
Podsumowując, aby wykazać wiedzę, musisz okazać się:
➡️świadectwem lub dyplomem potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
➡️świadectwem potwierdzającym kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
➡️certyfikatem kwalifikacji zawodowej (czyli stara książeczka energetyczna wydana przez komisję) lub dyplom zawodowy,
➡️świadectwem czeladniczym lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
➡️świadectwem ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
➡️zaświadczeniem o przebiegu nauczania wydane przez szkołę,
➡️zaświadczeniem wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Czy osoba samozatrudniona może sama potwierdzić swoją wiedzą?

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), osoby ubiegające o świadectwo kwalifikacyjne E lub D muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ich wiedzę. Mogą to być dokumenty ze szkół kształcących elektryków lub zaświadczenie od pracodawcy (dokumenty te wylicza §6 ust. 3 pkt 2 i 3 Rozporządzenia). Ponieważ wiele osób zajmujących się pracami elektrycznymi, a nie mających formalnego wykształcenia w zakresie elektryki, działa na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej, portal “Instalacje elektryczne w praktyce” zapytał Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czy takie osoby mogą same potwierdzać sobie posiadanie odpowiedniej wiedzy?
Poniżej umieszczamy odpowiedź:

[…] w zakresie potwierdzenia posiadania wiedzy teoretycznej i praktycznej, o której mowa w § 6 rozporządzenia, wykaz dokumentów potwierdzających taką wiedzę ma charakter zamknięty, a więc jedynie dokumenty spełniające kryteria określone w ust. 2 lub 3 mogą służyć potwierdzeniu posiadanej wiedzy. Jednym z dokumentów, wskazanym w §6 ust. 3 pkt 3, jest zaświadczenie pracodawcy. Definicja »pracodawcy« znajduje się w art. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, gdzie przesądza się, że pracodawcą jest »jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników«. W świetle powyższych regulacji, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie stanowi, w świetle przepisów, pracodawcy i nie moze sama sobie wydać zaświadczenia dla celów dowodowych okreslonych w tym paragrafie. W związku z powyższym, osoba taka powinna przedstawić również jeden z dokumentów wymienionych w ust. 2 lub 3, który w świetle przepisów rozporządzenia potwierdza legitymowanie się przez osobę chcącą podejść do egzaminu odpowiednią wiedzą teoretyczną oraz praktyczną”.

 

Skip to content