Certyfikacja f-gazowa dla firmy

CERTYFIKAT F-GAZOWY JEST NIEZBĘDNY DOKUMENTEM, ABY PRACOWAĆ PRZY POMPACH CIEPŁA ORAZ URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH. JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ LUB PROWADZISZ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ MUSISZ POSIADAĆ CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORSTWA – CO TO OZNACZA I W JAKIM CELU JEST TO POTRZEBNE? JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO AUDYTU, KTÓRY PRZEPROWADZA URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO?

Certyfikat dla przedsiębiorstwa oraz odpowiednio wykwalifikowany personel jest przede wszystkim pierwszym krokiem, dzięki któremu będziesz mógł/mogła zakupić klimatyzator, pompę ciepła lub czynnik chłodniczy oraz zainstalować sprzęt dowolnej osobie lub firmie i wystawić na to dokument sprzedaży.

img_proc_02-300x283

CERTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE F-GAZÓW JEST ISTOTNA Z KILKU POWODÓW:
  1. Zapewnienie bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania f-gazów

Certyfikacja wymaga od przedsiębiorców przestrzegania określonych standardów i przepisów dotyczących przechowywania, obsługi i utylizacji f-gazów. Dzięki temu można minimalizować ryzyko wycieku tych substancji do atmosfery i ograniczyć ich negatywny wpływ na klimat.

  1. Zwiększenie świadomości ekologicznej.

Proces certyfikacji edukuje przedsiębiorców na temat konsekwencji związanych z f-gazami i promuje bardziej ekologiczne rozwiązania. Firmy, które przeszły ten proces, często stają się bardziej zaangażowane w ochronę środowiska.

  1. Redukcja emisji.

Dzięki certyfikacji kontrolowane są ilości używanych f-gazów. To prowadzi do zmniejszenia emisji tych substancji do atmosfery i ogranicza wpływ na efekt cieplarniany.

  1. Zwiększenie konkurencyjności. Firmy posiadające certyfikaty w zakresie f-gazów mogą zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku, ponieważ coraz więcej klientów preferuje współpracę z przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi ekologicznie i przede wszystkim posiadanymi odpowiednie kwalifikacje.

Proces certyfikacji przedsiębiorców w zakresie f-gazów może wydawać się skomplikowany, lecz dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i skompletowaniu właściwych dokumentów przebiega bardzo sprawnie.

  1. JAKIE WYMAGANIA NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO CERTYFIKACJI?

Warunków jest kilka, a wszystkie opisane są przez Urząd Dozoru Technicznego.  Przed rozpoczęciem procesu certyfikacji, przedsiębiorstwo musi zapewnić odpowiednie szkolenie swojego personelu. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie obsługi, przechowywania, naprawy i utylizacji substancji f-gazowych. Przedsiębiorstwo musi zatrudniać przynajmniej jedną osobę, która posiada certyfikat dla personelu (certyfikat f-gazowy). Jednym z najważniejszych aspektów w poszukiwaniu odpowiedniego szkolenia na rynku powinna być jego czas realizacji, program i realizowany zakres oraz podział ze szczególnym uwzględnieniem części praktycznej. Zakres szkolenia f-gazowego jest bardzo szeroki, dlatego ważne jest wybranie dłuższych szkoleń, aby proces nauki był optymalny dla uczestników – sugerujemy wybór dwudniowych usług szkoleniowych zakończonych egzaminem certyfikującym. Egzamin powinien być przeprowadzany przez odpowiednie instytucje certyfikujące posiadające akredytacje Urzędu Dozoru Technicznego.(ważne – egzamin nie może być realizowany w formie online). Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą proces pozostaje taki sam, dlatego również musisz udokumentować posiadanie obu certyfikatów – certyfikatu dla przedsiębiorstwa oraz certyfikatu dla personelu – szczegóły szkoleń możesz sprawdzić w firmie ATUM, która od 2015 roku kształcji instalatorów.

Drugim punktem, którym przedsiębiorca powinien się zająć to posiadanie i stosowanie w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach procedur prowadzenia działalności. Przedsiębiorstwa muszą zastosować wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania, obsługi i utylizacji f-gazów. Dokumentacja powinna być kompletna, aktualna i dostępna dla personelu.

Kolejnym kwestią jest posiadanie i stosowanie w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożony system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel posiadających certyfikat dla personelu. Przedsiębiorstwo musi przygotować dokumentację dotyczącą swojej działalności związanej z f-gazami. To może obejmować plany awaryjne, procedury obsługi, raporty z audytów, dane dotyczące ilości i rodzaju używanych substancji f-gazowych oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez organy nadzoru.

Kolejny punkt jest przygotowanie wyposażenia technicznego spełniającego minimalne wymagania do odpowiedniego zakresu prowadzonej działalności. Firma powinna być przygotowana do weryfikacji i śledzenia ilości oraz stanu f-gazów w firmie. Te systemy powinny być sprawne i regularnie kalibrowane. Ponadto, przedsiębiorstwo powinno utrzymy- wać wszystkie urządzenia i sprzęt w dobrym stanie technicznym, aby uniknąć awarii i wycieków. Na czas kontroli dopuszczalne jest wypożyczenie sprzętu.

Ostatnią sprawą formalną jest oświadczenie osoby fizycznej i potwierdzenie, że nie była skazanym prawomocnym wyrokiem. Po przeszkoleniu personelu i skompletowaniu dokumentacji przedsiębiorstwo składa wniosek o certyfikat w Urzędzie Dozoru Technicznym (UDT) wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty. Następnie Inspektorzy, po wcześniejszym zawiadomieniu i wyznaczeniu terminu dla przedsiębiorstwa przeprowadzają audyt oceniając działalność firmy zgodnie z przepisami. Jeśli przedsiębiorstwo spełni wszystkie wymagania i przejdzie pomyślnie wszystkie etapy oceny, otrzymuje certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje do pracy z f-gazami.

Warto zaznaczyć, że szczegóły procedur mogą różnić się w zależności od rodzaju działalności przedsiębiorstwa, rodzaju f-gazów używanych oraz ewentualnych zmian w przepisach. Dlatego zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi organami nadzoru lub instytucjami certyfikującymi, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące procedury certyfikacji f-gazowej.

PAMIĘTAJ!

WARTO ZWERYFIKOWAĆ DOSTĘPNĄ OFERTĘ NA RYNKU, GDYŻ SĄ FIRMY SZKOLENIOWE, KTÓRE W RAMACH JEDNODNIOWEGO SZKOLENIA POMAGAJĄ W OPRACOWANIU WŁAŚCIWYCH DOKUMENTÓW I ICH SKOMPLETOWANIU. DZIĘKI TEJ INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORCA MA MNIEJ STRESU, WIĘCEJ CZASU NA ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE SIĘ, BEZ RYZYKA UTRATY ŚRODKÓW PRZY NEGATYWNEJ OPINII AUDYTU.

 

podpis-_blog-1-300x150

 

 

 

 

 

 

Skip to content