Baza wiedzy

Niezbędnik Instalatora, pakiet narzędzi biznesowych, branżowe porady oraz fachowa wiedza.

Przewodnik Instalatora czyli krok po kroku jak otrzymać certyfikat OZE

Terminy egzaminów w Urzędzie Dozoru Technicznego potwierdzające kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii 
listopad-grudzień 2019 r. 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 
26.11.2019r., godz. 11:00, UDT w Katowicach, ul. Opolska 11, 40-084 Katowice 
03.12.2019r., godz. 11:00, 
Oddział UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin
17.12.2019r., godz. 11:00, Hotel, ul. Juliusza Słowackiego 16, 35-001 Rzeszów

Zakres egzaminu: pompy ciepła (HP)
03.12.2019r., godz. 11:00, Hotel, ul. Juliusza Słowackiego 16, 35-001 Rzeszów

Zakres egzaminu: kotły i piece na biomasę (BB)
04.12.2019r., godz. 11:00, UDT w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

 

Opłata za egzamin: 917,01zł 

Opłata za wydanie certyfikatu: 229,25zł 

konto Oddziału UDT w Katowicach nr: 35 1130 1091 0020 1214 7720 0014 
konto Oddziału UDT w Warszawie nr: 14 1130 1017 0020 1214 7720 0033 
konto Oddziału UDT w Rzeszowie nr: 83 1130 1105 0020 1214 7720 0028 

źródło: www.udt.gov.pl 

Szkolenia przypominające, przedłużenie ważności certyfikatu Instalatora OZE – najważniejsze zagadnienia. 

Na jaki okres wydawany jest certyfikat instalatora OZE?

Certyfikat wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego na okres 5 lat.

Data ważności uprawnień znajduje się: 

  • na rewersie otrzymanego certyfikatu oraz
  • w rejestrze certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników znajdującym się na stronie udt.gov.pl.

 

W jaki sposób przedłużyć ważność certyfikatu OZE?

Aby przedłużyć ważność certyfikatu OZE należy złożyć w dowolnym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu wraz z następującymi dokumentami

  • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 136 ust. 3 lub 4, USTAWY z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii(ogłoszonej w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478);
  • zaświadczenie wydane przez akredytowanego organizatora szkoleń o ukończeniu, w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu, szkolenia przypominającego;
  • wykaz zainstalowanych, poddanych modernizacji lub utrzymywanych w należytym stanie technicznym co najmniej pięciu mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW potwierdzających ciągłość jego pracy, zawierający w szczególności: wskazanie miejsca lub miejsc zainstalowania instalacji oraz opis mikroinstalacji, małej instalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, w szczególności jej rodzaj i moc zainstalowaną elektryczną, z określeniem rodzaju wykonanych czynności;
  • oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte we wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu są kompletne i zgodne z prawdą.”
  • potwierdzenie dokonanej opłaty za przedłużenie ważności certyfikatu OZE.

 

Czy przedłużenie ważności certyfikatu OZE jest bezpłatne?

Nie. Koszt przedłużenia ważności certyfikatu OZE wynosi 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS (458,50zł). Opłatę należy wnieść na konto oddziału UDT, do którego składany jest wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Gdzie odbywają się szkolenia przypominające?

Szkolenia przypominające prowadzić mogą wyłącznie akredytowane ośrodki szkoleniowe, tj. ATUM. Wykaz najbliższych terminów szkoleń znajduje się na stronie: atum.edu.pl w zakładce szkolenia.

 

 

W jakim terminie należy odbyć szkolenie przypominające?

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przypominającego powinno zostać wydane nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu.

 

 

O co chodzi z akredytacją Instalatora OZE?

Jak skorzystać z refundacji kosztów szkoleń oraz doradztwa?

Zapraszamy do kontaktu

ATUM Sp. z o.o.- Centrum Szkoleń OZE
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

☎ kom. 576 045 945, tel. 71 7866287

✉ biuro@atum.edu.pl

Chcesz zostać z Nami na dłużej? Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje branżowe średnio raz w miesiącu.

Zapisz się do listy mailingowej (możesz usunąć zgodę w każdej chwili)

Zgody

10 + 3 =