Korzystaj z dostępnych materiałów

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

FAQ

Wiemy, że możesz mieć mnóstwo pytań związanych z branżą Odnawialnych Źródeł Energii. Wiemy również, że wiesz o naszej dużej wiedzy w tym temacie i zupełnie się nie mylisz! Jesteśmy najlepsi i najprawdopodobniej znamy odpowiedź na Twoje pytanie.

Terminy egzaminów UDT

Mamy dla Ciebie listę z egzaminami w Urzędzie Dozoru Technicznego. Sprawdź kiedy możesz przystąpić do egzaminu państwowego.

Słowniczek OZE

Masz problem z nazewnictwem? Nie przejmuj się i zapoznaj ze słowniczkiem.

AKREDYTOWANY OŚRODEK

W branży szkoleniowej Odnawialnych Źródeł Energii jesteśmy od..samego początku!

Przygotowanie do egzaminów UDT oraz certyfikacja ECCC

Szkolenia OZE i kursy instalatorskie nie są jedynymi usługami jakie oferuje nasza firma. Zajmujemy się również przygotowaniem kandydatów do egzaminów oraz ich przeprowadzaniem. W 2006 roku otrzymaliśmy akredytację, dzięki której przeprowadzamy egzaminy na certyfikat ECCC. Głównym profilem naszych kursów jest przygotowanie do pracy z urządzeniami i systemami do produkcji energii odnawialnej. Jednym z warunków uzyskania uprawnień jest zdany z wynikiem pozytywnym egzamin UDT na instalatora OZE. Jeśli planujesz podejście do takiego egzaminu, nasz ośrodek zapewni Ci odpowiednie wsparcie. Nie tylko zadbamy o Twoje dobre przygotowanie merytoryczne, ale też umożliwimy sprawdzenie wiedzy za pomocą zbliżonych tematycznie pytań testowych. Otrzymasz od nas opiekuna, który pomoże w dopełnieniu formalności takich jak złożenie wniosku czy wniesienie opłaty egzaminacyjnej. Egzamin odbywa się w wyznaczonym ośrodku UDT po odbyciu wcześniejszego szkolenia.

Fotowoltaika oraz inne odnawialne źródła energii są naszą pasją, dlatego dzielimy się wiedzą nie tylko z uczestnikami szkoleń. Specjalizujemy się także w doradztwie biznesowym, które świadczymy głównie firmom z branży budowlanej. Obejmuje ono kompleksowy proces zakładania firmy w każdym jej aspekcie – do organizacji systemu zarządzania, przez procesy technologiczne po aspekty prawne i marketing. Nasz zespół tworzą specjaliści z wielu dziedzin – pracownicy naukowi, inżynierowie i praktycy z dużym doświadczeniem. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Miejscem, w którym prowadzimy szkolenia i egzamin UDT na instalatora OZE przeprowadzamy jest Wrocław. Wybrane usługi (egzamin ECCC) świadczymy również na terenie całego kraju.

FAQ

Często
zadawane
pytania

Na jaki okres wydawany jest certyfikat instalatora OZE?

Certyfikat wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego na okres 5 lat.

Data ważności uprawnień znajduje się:

  • na rewersie otrzymanego certyfikatu oraz
  • w rejestrze certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników znajdującym się na stronie udt.gov.pl.

 

W jaki sposób przedłużyć ważność certyfikatu OZE?

Aby przedłużyć ważność certyfikatu OZE należy złożyć w dowolnym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu wraz z następującymi dokumentami

  • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 136 ust. 3 lub 4, USTAWY z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii(ogłoszonej w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478);
  • zaświadczenie wydane przez akredytowanego organizatora szkoleń o ukończeniu, w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu, szkolenia przypominającego;
  • wykaz zainstalowanych, poddanych modernizacji lub utrzymywanych w należytym stanie technicznym co najmniej pięciu mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW potwierdzających ciągłość jego pracy, zawierający w szczególności: wskazanie miejsca lub miejsc zainstalowania instalacji oraz opis mikroinstalacji, małej instalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, w szczególności jej rodzaj i moc zainstalowaną elektryczną, z określeniem rodzaju wykonanych czynności;
  • oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte we wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu są kompletne i zgodne z prawdą.”
  • potwierdzenie dokonanej opłaty za przedłużenie ważności certyfikatu OZE.

 

Czy przedłużenie wazności certyfikatu OZE jest bezpłatne?

Nie. Koszt przedłużenia ważności certyfikatu OZE wynosi 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS (516,75 zł). Opłatę należy wnieść na konto oddziału UDT, do którego składany jest wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Gdzie odbywają się szkolenia przypominające?

Szkolenia przypominające prowadzić mogą wyłącznie akredytowane ośrodki szkoleniowe, tj. ATUM. Wykaz najbliższych terminów szkoleń znajduje się na stronie: atum.edu.pl w zakładce szkolenia.

W jakim terminie należy odbyć szkolenie przypominające?

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przypominającego powinno zostać wydane nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu.

Chcesz przystąpić do egzaminu państwowego?

TERMINY EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH

Fotowoltaika

Termin egzaminu: 08.11.2021 r., godz. 11.00
Miejsce egzaminu: Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 02353 Warszawa

Termin egzaminu: 19.11.2021 r., godz. 11.00
Miejsce egzaminu: Laboratorium Badawcze UDT, ul. Ostrowska 388, 61312 Poznań

Termin egzaminu: 23.11.2021 r., godz. 11.00
Miejsce egzaminu: Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35001 Rzeszów

Termin egzaminu: 30.11.2021 r., godz. 11.00
Miejsce egzaminu: Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44100 Gliwice

Termin egzaminu: 07.12.2021 r., godz. 11.00
Miejsce egzaminu: Oddział UDT we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 51, 53503 Wrocław

Termin egzaminu: 07.12.2021 r., godz. 11.00
Miejsce egzaminu: Hotel, ul. 3go Maja 31, 70215 Szczecin

Pompy ciepła

Termin egzaminu: 09.11.2021 r., godz. 11.00
Miejsce egzaminu: Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 02353 Warszawa

Termin egzaminu: 14.12.2021 r., godz. 11.00
Miejsce egzaminu: Oddział UDT w Krakowie, ul. L. Rydla 50, 30087 Kraków

Zerknij chwilę na nasz

SŁOWNICZEK OZE

Otwórz słowniczek

PV (ang. Photovoltaic) fotowoltaika.

Moduł fotowoltaiczny / panel fotowoltaiczny – urządzenie bezpośrednio zmieniające energię słoneczną na energię elektryczną. Zbudowany z połączonych ogniw fotowoltaicznych.

Falownik/inwerter –  urządzenie umożliwiające konwersję prądu stałego (DC) na prąd przemienny (AC) (dostosowanego do istniejących parametrów elektrycznych sieci).

Instalacja On grid (in. instalacja sieciowa) – instalacja, która jest bezpośrednio podłączona do sieci energetycznej. Wyprodukowana energia zużywana jest na bieżąco lub przesyłana do sieci w celu sprzedaży/magazynowania. Poprzez liczniki dwukierunkowe możemy monitorować ilość wyprodukowanej energii, która przekazana jest do sieci energetycznej, oraz tej, która do nas wraca. Taki system pozwala na oddawanie do sieci nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej przez naszą instalację, oraz ponowne jej wykorzystanie (możliwość odebrania 80% naszej energii magazynowanej w sieci momencie, kiedy nasza instalacja nie może pracować na pełnym zysku). Jest to najczęściej wybierany rodzaj mikroinstalacji.

Instalacja Off grid (autonomiczna)instalacja, która nie jest podłączana do sieci energetycznej. Wyprodukowana energia zużywana jest na bieżąco lub magazynowana w akumulatorach.
Taki rodzaj instalacji najczęściej wybierany jest w przypadków domków letniskowych, samochodach kempingowych czy na jachtach.

Układ hybrydowy – system umożliwiający pracę w obu trybach: on grid i off grid jednocześnie.

Prosument – osoba, która produkuje i konsumuje energię. Mogą nim zostać osoby fizyczne, szkoły, kościoły i wspólnoty mieszkaniowe.

Net-metering – system opustów polegający na tym, że osoba, która posiada system fotowoltaiczny (prosument), może w cyklu rocznym rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci. Dla mikroinstalacji do 10kW – w ciągu roku od oddania do sieci można pobrać 80% wysłanej energii. Dla instalacji od 10kW do 50kW – można pobrać z sieci 70% wysłanej energii (w ciągu roku od oddania do sieci).

Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.
Nie jest wymagana koncesja.

Mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.
Nie jest wymagana koncesja. Wymagana działalność gospodarcza i wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Duża instalacja – instalacja o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 500 kW, farmy fotowoltaiczne.
Wymagana koncesja na zasadach ogólnych. Wymagana działalność gospodarcza w zakresie produkcji energii.

Ulga termomodernizacyjna – ulga działająca od 01.01.2019 r. – pozwala uprawnionym osobom odliczenie od podatku kosztów poniesionych m.in. przy montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji budynku.

„Czyste powietrze” –kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez uprawnionych beneficjentów.
Więcej na https://czystepowietrze.gov.pl/

„Mój prąd” – program priorytetowy Mój Prąd to unikatowy instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Beneficjentami mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
Więcej na https://mojprad.gov.pl/

Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE – certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania różnych rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii: systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły i piece na biomasę, słoneczne systemy grzewcze, płytkie systemy geotermalne. Uprawnienia wydawane są po zaliczeniu egzaminu w UDT (patrz Urząd Dozoru technicznego) lub w przypadku posiadania odpowiedniego wykształcenia – bez konieczności przystępowania do egzaminu. Certyfikat* wydawany jest na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 5 lat.
* certyfikat nie jest obligatoryjny do pracy instalatora systemów fotowoltaicznych

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – państwowa osoba prawna działająca w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się akredytowaniem organizatorów szkoleń i certyfikacją instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji, a także instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW.

Uprawnienia elektryczne – zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne:
„§5.1. Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:
1. eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
2. dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w punkcie 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia podaje rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji i dzieli je na 3 grupy:

Grupa 1 (G1) – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
Grupa 2 (G2) – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3 (G3) – urządzenia, instalacje i sieci wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe. Rozporządzenie (w przeciwieństwie do poprzedniego) nie podaje okresu ważności świadectwa. Okres 5-letni przywrócono zapisem art., 54 1a Prawa energetycznego (patrz wyżej).”

Pompa ciepła – urządzenie grzewcze, które po dostarczeniu energii pobiera ciepło ze źródła o temperaturze niższej (dolne źródło ciepła) i przekazuje do źródła o temperaturze wyższej (górne źródło ciepła). Proces zachodzi w wyniku zajścia określonych przemian termodynamicznych.

PORADNIK INSTALATORA

Jedyna publikacja na rynku, która w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z systemami fotowoltaicznymi oraz kolektorami słonecznymi. Książka jest polecana zarówno początkującym, jak i doświadczonym inwestorom, projektantom,wykonawcom oraz handlowcom.

Masz pytania? Zostaw kontakt!

Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

_____

Call Now Button