Dofinansowania do usług szkoleniowych

Otrzymaj nawet 100% dofinansowania na kursy zawodowe.
Zyskaj finansowe wsparcie w edukacji, inwestuj w swoją przyszłość
i podnieś swoje kwalifikacje zawodowe. Pomożemy Ci w uzyskaniu wsparcia finansowego na kursy.

Stworzonych usług w Bazie Usług Rozwojowych

Wszystkich pozyskanych dofinansowań dla klientów

Pozytywnych opinii o poziomie szkoleń w ośrodkach ATUM

Średnia ocena usług szkoleniowych w ATUM

kfs
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O programie

O środki KFS może ubiegać się pracodawca dla siebie oraz swoich pracowników, aby podnieść kompetencje oraz wzmocnić atrakcyjność na rynku pracy. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy spełniać określone wymogi:

 • Być pracodawcą lub pracownikiem (zatrudnionym na podstawie umowy o prace w dowolnym wymiarze etatu, nawet 1/16). Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o środki KFS.
 • Kwalifikować się do jednego z priorytetów przyznawania środków KFS na dany rok kalendarzowy – lista priorytetów jest dostępna na stronie Internetowej Państwa PUP.

Jako firma szkoleniowa znajdujemy się w Rejestrze Firm Szkoleniowych pod numerem 2.02/00095/2017.

Ile wynosi poziom wsparcia w ramach KFS?

W ramach KFS można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 80% do nawet 100% wartości szkolenia, jednakże kwota na jednego uczestnika nie może być większa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Na dofinansowanie w wysokości 100% może ubiegać się mikroprzedsiębiorstwo, czyli firma zatrudniająca do 9 pracowników.

Co należy zrobić w celu uzyskania dofinansowania?

W pierwszej kolejności należy uzyskać informację w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym na siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej czy planowany jest nabór wniosków z KFS oraz czy w danym roku urząd posiada jeszcze środki na ten cel (informacje takie też są podawane na bieżąco na stronach internetowych PUPów). Następnie Pracodawca musi przygotować wniosek na druku obowiązującym w danym urzędzie (do pobrania przez stronę internetową PUP). W większości przypadków wymagane są informacje od organizatora wybranego szkolenia, w  tym wzór certyfikatu, harmonogram szkolenia, itp. – udostępniamy to na prośbę zainteresowanego.

Po uzyskaniu informacji, że nabór wniosków o KFS jest/będzie otwarty prosimy o wstępne zapisanie się na wybrane szkolenia mailowo na adres biuro@atum.edu.pl lub bezpośrednio do joanna.kowalska@atum.edu.pl

Uzupełnienie dokumentacji, wniosków i wsparcie.

 W ramach współpracy pomagamu Państwu w przygotowaniu dokumentacji, którą należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy.

Dodatkowe informacje

W momencie zapisu na szkolenie w ramach KFS nie pobieramy od Państwa żadnej wpłaty zaliczkowej. Jednocześnie sam zapis nie zapewnia Państwu na 100% miejsca na szkoleniu – na listę uczestników są Państwo wpisaniu w momencie otrzymania informacji z PUP o otrzymaniu dofinansowania, o czym prosimy niezwłocznie nas poinformować mailowo lub telefonicznie. W razie otrzymania dofinansowania i braku miejsc, zawsze proponujemy kolejny dostępny termin (każde szkolenie organizujemy min. 1 raz w miesiącu).

Sposób dokonania opłaty za szkolenie jest ustalany indywidualnie, ze względu na różne wytyczne Urzędów Pracy (przed lub po zakończeniu szkolenia). Proszę mieć również na uwadze, iż należy wybierać szkolenia ze stosunkowo odległym terminem, ponieważ procedura związana z pozyskaniem środków może trwać nawet 30 dni.

Dodatkowa informacja:

Powiatowe Urzędy Pracy organizują nabory średnio 2-3 razy w roku: styczeń/luty, okolice wakacji (czerwiec lub wrzesień) i czasami w październiku.

bur
Baza Usług Rozwojowych

O programie

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze. Dzięki niej możesz podnieść kompetencje i kwalifikacje,  zmienić pracę a z pasji uczynić źródło dochodów.

Baza Usług Rozwojowych jest największą w kraju platformą szkoleniową, dzięki której z oferty szkoleń i doradztwa skorzystało już ponad 650 tys. osób.

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach BUR mogą ubiegać się mikro, małe, średnie oraz w określonych przypadkach duże przedsiębiorstwa. W ramach programu regionalnego o dofinansowanie mogą starać się również osoby indywidualne.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w BUR?

O dofinansowanie w ramach BUR mogą ubiegać się mikro, małe, średnie oraz w określonych przypadkach duże przedsiębiorstwa. W ramach programu regionalnego o dofinansowanie mogą starać się również osoby indywidualne.

Ile wynosi poziom wsparcia w ramach BUR?

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania jaki może otrzymać firma w ramach BUR wynosi 80% wartości szkolenia.

fe
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O programie

O dofinansowanie mogą się ubiegać się osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, osoby indywidualne oraz mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Jak można uzyskać dofinansowanie?

W przypadku osób zarejestrowanych w PUP należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek do odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy w którym dana osoba jest zarejestrowana.

W przypadku przedsiębiorstw wniosek składa się w miejscu i formie ustalonej w ramach konkretnego projektu.

Co należy zrobić w celu uzyskania dofinansowania?

Wnioski przyjmowane są w trakcie naboru ogłoszonego w poszczególnym Powiatowym Urzędzie Pracy lub w trakcie naboru zamieszczonego na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

Ile wynosi poziom wsparcia w ramach Funduszy Europejskich?

W ramach Funduszy Europejskich można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100% wartości szkolenia.

Projekt-bez-nazwy-2024-02-26T124944.104
TECHPAL

O programie

Głównym celem projektu „Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” jest wzrost kwalifikacji i/lub kompetencji 3033 pracowników i pracodawców (w tym 1669 kobiet), spośród 3370 pracowników objętych wsparciem, zatrudnionych w 1365 MŚP z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, które osiągną swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w usługach rozwojowych świadczonych w oparciu o podejście popytowe w okresie X.2023-XII.2026.

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP które:

 • posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzą działalność gospodarczą
  w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia, zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko – mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia lub
 • posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i odprowadzają podatki na terenie województwa warmińsko – mazurskiego co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia.

 

Jak można uzyskać dofinansowanie?

wypełnij formularz rekrutacyjny i wyślij go w wersji elektronicznej lub tradycyjnej.

Formularz możesz pobrać ze strony internetowej (http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/).

 

PAMIĘTAJ! Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” dostępnym tutaj (http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/) oraz z FAQ zamieszczonymi tutaj (http://operator.techpal.com.pl/faqs/).

Co należy zrobić w celu uzyskania dofinansowania?

Dofinansowanie na poziomie 50% mogą otrzymać wszyscy przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Aby uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków:

 • posiadać statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy;
 • prowadzić działalności przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa (w naszym województwie to ekonomia wody, drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i zdrowe życie);
 • skorzystać z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia umiejętności niezbędnych do obsługi działań przedsiębiorstwa zgodnych z zasadami zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • skorzystać z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji lub walidacji o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 • skorzystać z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia umiejętności
  w zakresie świadczenia usług dla osób wymagających opieki długoterminowej

 

 

Ile wynosi poziom wsparcia?

Wartość dofinansowania : 29 999 960,68 zł

Zrzut-ekranu-2024-03-04-103020
EENergy

O programie

Oferuje pomoc w działaniach prowadzących do zmniejszenia zużycia energii a tym samym śladu węglowego. W sumie 900 firm z UE może liczyć na bezzwrotną dotacje w wysokości 10 tysięcy euro lub 100% finansowanie. Projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw w postaci 5 procentowej redukcji wykorzystywanej energii. Środki mogą być przeznaczone na: szkolenia, doradztwo (również audyty energetyczne) oraz inwestycje (instalacje systemów energii odnawialnej).

Dla kogo?

O dofinansowanie może starać się każda firma będąca według unijnej definicji MŚP(mikro, małe i środnie przedsiębiorstwa) i została założona przed 1 stycznia 2023, działa na rynku oraz wykazuje zdolność do wdrożenia na poziomie operacyjnym i technicznym planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej.
Wsparcie może objąć: całą firmę, jeden dział, jeden budynek, wybrana linie produkcyjną, wybrane urządzenia, wybraną aktywność.

Termin składania aplikacji:

31 marca 2024

https://eenergy-project.eu/

 

 

mpdk_logo_cmyk_kolor
Małopolski pociąg do kariery - sezon I

O programie

Projekt „Małopolski pociąg do kariery – sezon I” realizowany jest w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”. Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Głównym celem projektu jest wsparcie 12 630 osób z grupy docelowej w rozwoju kompetencji, z czego 70% uzyska kwalifikacje – 8 841 osób

Dla kogo?

Uczestnikami projektu “Małopolski pociąg do kariery – sezon I” mogą być:

· Osoby dorosłe

· Osoby związane z woj. Małopolskim (poprzez zamieszkanie lub pracę)

· Osoby pracujące (zatrudnione na podstawie stosunku pracy unormowanego w KP lub umowy spełniającej przesłanki umowy zlecenie lub umowy o dzieło)

· Osoby pracujące będące rolnikami ubezpieczonymi w KRUS

· Osoby posiadające obowiązujące powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

· Osoby z niepełnosprawnościami – mogą przystąpić do projektu jako osoby niepracujące

Z dofinansowania NIE MOGĄ skorzystać przedsiębiorcy (dotyczy to również osób z niepełnosprawnościami)

Działania objęte dofinansowaniem:

Uczestnik zainteresowany wzięciem udziału w projekcie może liczyć na dofinansowanie usług jakimi są: szkolenia, egzaminy, coaching, mentoring, studia podyplomowe, a także szkolenia o charakterze zawodowym. Wyjątek stanowią szkolenia miękkie oraz doradztwo biznesowe, które nie będą kwalifikowalne w projekcie.

Poziom wsparcia:

· Szkolenia grupowe – maks 90 zł (6 bonów) za osobę na 1 h

· Szkolenia indywidualne – maks 120 zł (8 bonów) za osobę za 1 h

· Coaching i mentoring – maks 180 zł (12 bonów) za 1 h

· Egzamin – maks 1500 zł (100 bonów) z wyjątkiem zarejestrowanych w ZRK i posiadających nadany kod weryfikacyjny

 

Co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie?:

W pierwszej kolejności nalezy zarejestrować się do projektu na stronie https://www.pociagdokariery.pl/ . Następnie należy przejść do Bilansu Kariery Online i zamówić odpowiednie bony na realizację usługi. Kolejnym krokiem będzie zawarcie usługi na dofinansowanie usług (za pomocą podpisu elektronicznego) z operatorem projektu. Po podpisaniu umowy niezbędnym krokiem będzie wpłata wkładu własnego przeznaczonego na realizacje usług oraz zapisanie sie z ID wsparcia na usługę w Bazie Usług Rozwojowych. Po zakończeniu usługi niezbędna będzie jej ocena w BUR.

Ile wynosi kwota przeznaczona na dofinansowanie?:

Kwota na usługi rozwojowe wynosi prawie 60 mln PLN

Zrzut-ekranu-2024-04-05-111651
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego

O programie

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego jest jednostką samorządu terytorialnego, której misją jest wsparcie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz rozwoju gospodarki regionu. Aktualnie prowadzone są między innymi takie projekty jak: Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy, Wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców subregionu wrocławskiego z wykorzystaniem BUR oraz Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskiech firm.

 

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja 

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa.

Działania objęte dofinansowaniem:

Między innymi: szkolenia i kursy zawodowe.

Poziom wsparcia:

100% dofinansowania!

 

Okres realizacja projektu:

01.03.2024 r.-31.12.2026 r.

 

Wsparcie rozwoju kompetenecji mieszkańców subregionu wrocławskiego z wykorzystaniem BUR

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego.

Działania objęte dofinansowaniem:

Między innymi kursy oraz szkolenia.

Poziom wsparcia:

Od 80 do 90% refundacji

Okres realizacja projektu:

od 1.03.2024r. do 31.12.2026r.

Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm

Dla kogo?

Przedsiębiorcy (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) oraz ich pracownicy (bez względu na rodzaj umowy)

Działania objęte dofinansowaniem:

dofinansowanie od 50 do 70% wartości danej usługi rozwojowej. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do 60 lub 70%

Wartość projektu: 169.483.032.86 PLN

Więcej informacji, proces rekrutacji oraz inne informacje znajdują się na stronie: www.warr.pl

Wystarczy, że wypełnisz formularz w 2 minuty…

aby zdobyć dofinansowanie lub finansowanie usług szkoleniowych w wysokości od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy złotych. Aby skorzystać z tej oferty, potrzebujemy kilku kluczowych informacji od Ciebie, takich jak rodzaj szkolenia, który Cię interesuje, oraz Twoje aktualne kwalifikacje. Te dane pozwolą nam zweryfikować wszystkie dostępne opcje finansowania i dofinansowania, abyś mógł wziąć udział w naszych szkoleniach w najkorzystniejszej dla Ciebie konfiguracji finansowej. Nasz proces weryfikacji ma na celu dopasowanie oferty do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości, co oznacza znalezienie najwyższego dostępnego dofinansowania lub najkorzystniejszej opcji płatności. Proces ten zazwyczaj trwa kilka dni roboczych.

Uzyskaj nawet 100% dofinansowania. Wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z doradcą.

Zaznacz, jeśli:

____

Masz pytania? Zostaw kontakt!
Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

_____

footer_dofinansowanie_logo
""
Skip to content