Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3

CENA SZKOLENIA Z EGZAMINEM: 1 600 ZŁ

MASZ PYTANIA?

SPECJALISTYCZNE STACJONARNE PRAKTYCZNE SZKOLENIE

2 DNI
SZKOLENIA

MATERIAŁY
DYDAKTYCZNE

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY UDT

WSPARCIE
TECHNICZNE

O szkoleniu

Wykładowcy

Oferta usługi szkoleniowej zakończonej egzaminem pozwalającym na uzyskanie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm³ cieczami lub gazami:

 • gazy skroplone fluorowane: dwutlenek węgla, amoniak, podtlenek azotu, LPG,
 • gazy sprężone: tlen, powietrze, azot, argon itp.
 • gazy rozpuszczone: acetylen itp.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą wykonywać pracę konserwacyjne lub serwisujące urządzenia klimatyzacyjne, pompy ciepła i inne urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane lub substancje podlegające kontroli.

Uprawnienia do napełniania butli gazowych, a także do obsługi ciśnieniowych zbiorników przenośnych są wymagane dla:

Nasza oferta szkoleniowa została stworzona z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie napełniania i obsługi ciśnieniowych zbiorników przenośnych. Dzięki naszym szkoleniom uczestnicy zyskają nie tylko wiedzę, ale także cenne doświadczenie, które pozwoli im na skuteczne i bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków.

 • zajęcia wprowadzające stacjonarne w oddziale ATUM (1 dzień)
 • zajęcia praktyczne stacjonarne w oddziale ATUM (1 dzień)
 • egzamin kwalifikacyjny przed Urzędem Dozoru Technicznego (po zakończonym szkoleniu)
 • zajęcia realizujemy w godzinach 08:30-15:30
 • w ramach usługi otrzymujesz serwis kawowy, śniadanie oraz lunch (dotyczy szkoleń w oddziale ATUM)
 • w trakcie szkolenia otrzymasz od nas pakiet materiałów dydaktycznych
 • po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy w zakresie realizowanej usługi
 • jeśli jesteś naszym absolwentem, otrzymujesz rabat podczas zapisu.

Program szkolenia

01 wprowadzenie do zajęć

Szkolenie z zakresu napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 – wprowadzenie

 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy:
  • organy dozoru technicznego i podstawy prawne i ich działania
  • przepisy z zakresu dozoru technicznego i inne akty prawne związane z napełnianiem
  • odbiory technicznego i badania okresowe prowadzone przez inspektorów UDT dla zbiorników przenośnych
  • odpowiedzialność napełnialni za stan technicznych zbiorników i osprzętu
  • wymagania dla napełnialni
  • wymiana elementów i osprzętu zbiorników i ich konserwacja
  • wymiana elementów i osprzętu zbiorników i ich konserwacja
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów:
  • podział gazów ze względu na stan skupienia i własności fizykochemiczne
  • tworzenie mieszanek wybuchowych powietrza z tlenem
  • możliwości wybuchu w pomieszczeniu; strefy niebezpieczne w zależności od gęstości gazu względem powietrza; gazy unoszące się (gęstość względem powietrza poniżej 0,8), rozchodzące się w różnych kierunkach (gęstość względna
   0,8÷1,1) i opadające (gęstość względna powyżej 1,1)
  • stosowane jednostki miar
 • Informacje szczegółowe o gazach:
  • zaszeregowanie gazów wg własności ogólnych i stosowanych podziałów
  • zakres tworzenia mieszanek wybuchowych, zakazy stosowania niektórych materiałów dla acetylenu, tłuszczów i smarów dla tlenu
  • informacje o technologii produkcji gazów i ich zastosowaniu oraz wymaganiach  właściwych norm dla danych gazów.

 

02 część teoretyczno praktyczna

Szkolenie z zakresu napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 – część teoretyczno praktyczna

 • Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry:
  • rodzaje zbiorników przenośnych
  • przewidywane temperatury eksploatacji i temperatura odniesienia
  • ciśnienie próbne, ciśnienie napełniania, napełnianie właściwe, obliczanie masy netto ładunku, niebezpieczeństwo związane z przepełnieniem zbiornika
  • ciśnienie próbne, ciśnienie napełniania, napełnianie właściwe, obliczanie masy netto ładunku, niebezpieczeństwo związane z przepełnieniem zbiornika
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu:
  • budowa zaworu zaporowego i jego zasadnicze elementy
  • kołpak lub osłona oraz zaślepka – cel oraz wymagany zakres stosowania
  • zabezpieczenia stosowane w zbiornikach przenośnych
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety ostrzegawczej:
  • znakowanie butli kodem barwnym wg PN EN 1089-3 i cechowanie butli wg Warunków Technicznych Dozoru
  • znakowanie zbiorników przenośnych: PN-75/M69210 zmiana 4,  Technicznego DT-UC-90/ZP oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
 • Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne:
  • urządzenia stosowane w napełnialni, przyrządy pomiarowe oraz schemat instalacji
  • podstawowe wymagania dla urządzeń napełnialni i ich kontroli
  • przygotowanie instalacji do napełniania
  • wymagania dla zbiorników, które mają być napełniane oraz kryteria sprawdzania i eliminacja zbiorników niewłaściwych
  • proces napełniania i jego kontrola w dostosowaniu do warunków atmosferycznych
  • czynności kontrolne po zakończeniu napełniania
  • ewidencja napełnianych zbiorników
  • instrukcja napełniania
 • Ogólne zalecenia bhp i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych:
  • zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami ciśnieniowymi
  • ochrona przeciwpożarowa napełnialni i otoczenia, wyposażenie obiektów napełnialni w sprzęt przeciwpożarowy, jego działanie i użytkowanie
  • wymagania w zakresie transportu i składowania
  • postępowanie w przypadku awarii w napełnialni, pożaru i nieszczęśliwego wypadku
  • utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy.

 

" "

Jacek Lewandowski

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy kierunku Mechanika i Budowa maszyn w zakresie Technologii Maszyn. Członek komisji Egzaminacyjnych powołanych przez URE, wykładowca SIiTMP, egzaminator i wykładowca UDT oraz autor publikacji naukowych.

Partnerzy szkoleń

Wybierając szkolenia ATUM® jesteś pewien, że korzystasz z usług najlepszych wykładowców i dostawców w branży odnawialnych źródeł energii. Współpracujemy i tworzymy grupę partnerską, dzięki której zyskujesz dodatkowe możliwości wsparcia zaprzyjaźnionych firm. 
Kliknij tutaj i sprawdź jakie promocje możesz otrzymać.

Certyfikaty
i zaświadczenia

01

02

Certyfikat ATUM

Zaświadczenie wydane na podstawie &22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652.)

Legitymacja UDT

Legitymacja potwierdzająca ukończenie egzaminu z wynikiem pozytwnym nadającym uprawnienia do wykonywania czynności przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

SYSTEM
RABATOWY

POZIOM START

rabat w wysokości 5% dla osób, które przynajmniej raz skorzystały z usługi szkoleniowej w ATUM lub zapisują więcej niż jedną osobę na usługę.

POZIOM START PLUS

rabat w wysokości 8% dla osób, które przynajmniej 3 razy skorzystały z usług szkoleniowych w ATUM lub zapisują więcej niż 3 osoby na usługę.

POZIOM PREMIUM

rabat w wysokości 10% dla osób, które skorzystały przynajmniej 5 razy z usług szkoleniowych w ATUM. 

 

*Systemu rabatowemu nie podlegają szkolenia pakietowe (usługi połączone z kilku szkoleń)

Zapisz się na szkolenie z egzaminem

Poznań

29.06.2023

Wrocław

26.07.2023

Klienci wybierali również rozszerzenie szkolenia o 

" "

CERTYFIKOWANY INSTALATOR F-GAZÓW Z EGZAMINEM

2 DNI 2 000,00 ZŁ

CERTYFIKACJA F-GAZOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

1 DZIEŃ 800,00 ZŁ

CERTYFIKOWANY INSTALATOR SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

1 DZIEŃ 1 000,00 ZŁ

Masz pytania? Zostaw kontakt!

Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

_____

Call Now Button