Ogólne warunki świadczenia usług rozwojowych przez firmę ATUM Sp. z o.o.

Regulamin określa formę, zakres, zasady świadczenia usług rozwojowych przez firmę ATUM Sp. z o.o., warunki  zawierania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje kwestie związane ze świadczeniem usług rozwojowych przez firmę ATUM Sp. z o.o.

Organizator – ATUM Sp. z o.o. – firma szkoleniowo-doradcza z siedzibą przy
ul. Ostrowskiego 7 pok. 118, we Wrocławiu,  NIP: 1130099894, REGON: 010877860.

Szkolenie – usługa świadczona przez Atum Sp. z o.o, która ma na celu doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, związanych w szczególności
z wykonywaną  lub przyszłą pracą i określonym stanowiskiem.

Usługa rozwojowa może być realizowana w formie:

– szkolenia zamkniętego/ otwartego,

– szkolenia stacjonarnego/ elearningowego,

– usługi doradczej, w tym coachingu i mentoringu,

Szkolenie otwarte – usługa, na którą może zapisać się każda osoba pod warunkiem, że

a) spełnia kryteria obowiązujące dla takiego szkolenia (np. poziom wykształcenia, poziom lub zaawansowanie w danym zakresie, doświadczenie) – jeśli dotyczy;

b) dostarczy formularz zgłoszeniowy w określonym terminie;

c) jest wystarczająca ilość dostępnych miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania formularza zgłoszeniowego przez Atum Sp. z o.o.

Szkolenie zamknięte – usługa, która realizowana jest na potrzeby konkretnej organizacji i jej pracowników, w określonym terminie, pod warunkiem, że nie zaistnieją sytuacje nadzwyczajne, niezawinione i niezależne od Atum Sp. z o.o.

Szkolenie elearningowe – usługa przeprowadzona za pośrednictwem platformy
e-learningowej

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała się zgłosić osobę/y do udziału w usłudze rozwojowej organizowanej przez ATUM Sp. z o.o.

Uczestnik– osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w usłudze rozwojowej organizowanej przez  Atum Sp. z o.o.

Formularz zgłoszeniowy – dokument wypełniony  przez Zamawiającego wg wzoru zamieszczonego na stronie www.atum.edu.pl, dostarczony w formie elektronicznej bądź papierowej, w celu zgłoszenia udziału uczestnika/ów w usłudze rozwojowej.

Strona internetowa – strona internetowa  firmy ATUM Sp.z o.o (www.atum.edu.pl), na której są zamieszczane wszystkie informacje dotyczące usług rozwojowych  (tytuł/temat, ramy czasowe, zakres merytoryczny, grupa docelowa, cennik)

Zaświadczenie  – dokument, potwierdzający udział w usłudze rozwojowej, który otrzymuje Uczestnik na koniec usługi.

 

Zamawiający, decydując się na skorzystanie z usług rozwojowych, świadczonych przez ATUM Sp. z o.o., potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że akceptuje wszystkie jego postanowienia.1

1. Rejestracja na usługę rozwojową

 1. Warunkiem udziału w usłudze rozwojowej jest:
  1. spełnienie kryteriów, obowiązujących dla danej usługi rozwojowej (np. poziom wykształcenia, poziom lub zaawansowanie w danym zakresie, doświadczenie)- jeśli dotyczy;
  2. dostarczenie formularza zgłoszeniowego w określonym terminie;
  3. wystarczająca ilość dostępnych miejsc, w chwili otrzymania formularza zgłoszeniowego przez Atum Sp. z o.o.
 2. Rejestracji na usługę rozwojową należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej atum.edu.pl, lub bezpośredni kontakt pod adresem: biuro@atum.edu.pl
 3. Podstawą zgłoszenia na usługę rozwojową jest:
  1. wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony www.atum.edu.pl,
  2. przesłanie wiadomości e-mail, zawierającej zgłoszenie udziału w usłudze rozwojowej, wysłana na adres e-mail: biuro@atum.edu.pl
 4. Wysłanie zgłoszenia na usługę rozwojową w jednej z wyżej wymienionych form jest równoznaczne z zawarciem z firmą ATUM Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług rozwojowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.
 5. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, Organizator prześle Zamawiającemu na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym (za pośrednictwem: e-maila lub poczty), potwierdzenie udziału zgłoszonych osób wraz z informacjami organizacyjnymi
  (tj. tytuł usługi, cena usługi, termin, miejsce, godziny rozpoczęcia i zakończenie, imię i nazwisko osoby prowadzącej), nie później niż na dwa dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.
 6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Płatność

 1. Cena za realizację usługi określona jest w formularzu zgł Do łącznej ceny netto doliczony jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Płatność powinna zostać dokonana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do usługi rozwojowej, z wyłączeniem wskazanym w &2, pkt.3.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty po zrealizowanej usłudze rozwojowej,
  po uzyskaniu akceptacji ze strony Organizatora.
 4. Płatność dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora
  w przesłanym Zamawiającemu potwierdzeniu udziału w usłudze rozwojowej bądź fakturze proforma.

 

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w usłudze rozwojowej została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu usługi rozwojowej lub jej odwołania.
  1. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin usługi rozwojowej, a Zamawiający nie zaakceptował nowego terminu usługi rozwojowej i nie wniósł opłaty za usługę wówczas umowa ulega rozwiązaniu, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony.
  2. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin usługi rozwojowej po wniesieniu opłaty przez Zgłaszającego, zaś Zgłaszający nie zaakceptował nowego terminu usługi, całość wniesionej kwoty zostanie zwró
 3. ‪Cena za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz przerwy kawowe. Wszelkie koszty związane z egzaminami (np. przed Urzędem Dozoru Technicznego) oraz dojazdem, wyżywieniem i zakwaterowaniem z zasady ponosi Zamawiają W przypadku konkretnych szkoleń ATUM Sp. z o.o. może ustalić inne zasady.
 4. Zamawiający ma prawo do korzystania z rabatów określonych na stronie atum.edu.pl

 

3. Organizacja usługi rozwojowej

 1. Usługi rozwojowe odbywają się zgodnie z programem i na warunkach określonych na stronie internetowej ATUM Sp. z o.o.
 2. Firma ATUM Sp. z o.o. dąży do współpracy z wykładowcami o wysokich kompetencjach zawodowych, dlatego też wykładowcy ubiegający się o pracę oraz prowadzący zajęcia podlegają dokładnej i bieżącej ocenie (ewaluacja usług rozwojowych). O prace na stanowisku wykładowcy mogą ubiegać się wyłącznie osoby spełniające określone wymogi zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 3. Standardowe ram czasowych organizowanych szkoleń:
  1. godzina szkoleniowa/lekcyjna = 45 min zegarowych,
  2. dzień szkoleniowy trwa nie dłużej niż 8 godzin lekcyjnych,
  3. minimum dwie przerwy kawowe 15 minutowe i jedna dłuższa 30minutowa,
  4. łączny czas trwania dnia szkoleniowego nie przekracza 8 godzin zegarowych.
 4. W ramach ustaleń z Zamawiającym możliwe są odstępstwa od tych warunkó
 5. W przypadku doręczenia Organizatorowi pisemnego powiadomienia o rezygnacji z uczestnictwa w usłudze rozwojowej na nie później niż 5 dni roboczych przed terminem usługi, zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszych rezygnacji Zamawiający zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 50% wartości usługi. Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należnoś Za datę rezygnacji z usługi uznaje się datę wpływu e-maila do Organizatora. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 6. Usługi rozwojowe prowadzone są w formach aktywizujących uczestników, nastawione na duży poziom interakcji i skupiające się na praktycznych aspektach temató Prezentacja zagadnień odbywa się przy wykorzystaniu projektora multimedialnego i tablicy sucho ścieralnej, flipchart.
 7. Każda usługa rozwojowa podlega ocenie w zakresie merytorycznym (dobór metod, narzędzi, przygotowania trenera, przydatność materiałów) oraz organizacji procesu realizacji usługi rozwojowej. Ocena prowadzona jest przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety.
 8. Szkolenia realizowane są w salach szkoleniowych zapewniających odpowiednie wyposażenie dla każdego uczestnika. Uczestnicy mają stały dostęp do zaplecza sanitarnego. Sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny i inne pomoce wymagane charakterem wybranego szkolenia (tablice, flipchart, dodatkowe projektory i nagłośnienie, dodatkowe materiały piśmiennicze). Zajęcia praktyczne przeprowadzane są w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii.
 9. Organizator podejmuje działania mające na celu utrwalania efektów usług rozwojowych.

4. Zasady uczestnictwa w usłudze

 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe i certyfikaty, oraz jeżeli się tak umówiono odpowiednio: nocleg w hotelu, posiłki i przerwy kawowe.
 3. Przed odbyciem usługi uczestniczka/uczestnik może być zobowiązany do przystąpienia do testu sprawdzającego wiedzę w zakresie realizowanej usługi (Pre-Test).
 4. Po odbyciu usługi uczestniczka/uczestnik może być zobowiązany do przystąpienia do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas usługi (Post-Test) oraz do wypełnienia ankiety oceniającej sposób realizacji usługi rozwojowej.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych i certyfikatów.

5.  Postępowanie w sytuacjach nieprzewidzianych

(sytuacje nieoczekiwane, nagłe, losowe, siła wyższa)

 1. W przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo:
 2. przesunięcia terminu, zmiany harmonogramu bądź odwołania usługi
 3. zmiany prowadzącego zajęcia (wykładowcy/doradcy) na danej usłudze (wyznaczenia zastępstwa) – z ważnej przyczyny w szczególności jeżeli pierwotnie wyznaczony do realizacji usługi wykładowca/doradca nie może jej zrealizować. w takim przypadku Organizator gwarantuje równoważność kompetencji i odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy/doradcy.
 4. zmiany miejsca realizacji usługi – w porozumieniu z Zamawiającym (w przypadku usług dofinansowanych, informowane są również odpowiednio: Zamawiający instytucjonalny, PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operator, inna instytucja finansująca).
 5. O powyższych zmianach, zobowiązuje się możliwie jak najszybciej poinformować Zamawiają
 6. W przypadku odwołania usługi przez ATUM Sp. z o.o. , o ile nie wynikło ono z przyczyn siły wyższej bądź innych przyczyn, za które ATUM Sp. z o. nie ponosi odpowiedzialności, wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego przekazywane na poczet innego terminu lub innego usługi organizowanej przez firmę ATUM Sp. z o.o.

6. Informacja o możliwości wizytacji usługi rozwojowej

 1. W związku z przyjętym zobowiązaniem w sprawie umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzenia wizytacji każdej usługi rozwojowej przez uprawnione instytucje (Zamawiający instytucjonalny, PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operator, inne instytucje finansujące, jednostka certyfikująca system zarządzania jakością Organizatora) lub podmioty/osoby przez te instytucje upoważnione

7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO” informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Atum z o.o. z siedzibą w Świdnicy. Więcej informacji o Administratorze, przetwarzaniu i odbiorcach danych oraz o prawach osób, których dane są przetwarzane znajduje się na stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności
 2. W przypadku działań projektowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków publicznych/ Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych,  administratorem danych jest wskazana w klauzuli  informacyjnej instytucja.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawartej z organizacją zgłaszającą lub na podstawie zgody rozumianej jako „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego” (Art. 4 RODO). Uczestnictwo w usłudze będziemy traktować jako wyrażenie zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające.
 4. W związku z przyjętym zobowiązaniem do umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzania wizytacji każdej usługi, na którą co najmniej jeden uczestnik otrzymał dofinansowanie. Takiej kontroli (wizytacji, monitoringu, audytu) dokonywać mogą wyłącznie uprawnione instytucje takie jak PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operatorzy oraz inne instytucje udzielające wsparcia jak również podmioty i osoby przez powyższe instytucje upoważnione. w przypadku wykonania takiej kontroli instytucje / podmioty te mogą przetwarzać Pani /Pana dane osobowe, z zachowaniem przepisów RODO.

8. Własność i prawa autorskie

 1. ‪Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie usługi rozwojowej chronione są prawem autorskim i należy zapewnić im ochronę. Materiały te należy traktować jako „tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia usługi i upublicznione przez ATUM Sp. z o.o. można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałó
 2. ATUM Sp. z o. o. nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia usługi rozwojowej.
 3. ‪Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek usługi rozwojowej do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Atum Sp. z o.o.
 4. Zakazuje się również jakiegokolwiek nagrywania zajęć.

 

9. Prawa i odpowiedzialności

 1. ‪Przekazane w ramach usługi rozwojowej informacje mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako „porada prawna”. Przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek decyzji lub czynności należy zasięgnąć porady prawnej.
 2. ATUM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe podczas usługi rozwojowej.
 3. ‪ATUM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

10. Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo złożyć reklamację z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Organizatora bądź w formie e-maila adresowanego do biuro@atum.edu.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 4. a) Nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego
 5. b) Dane kontaktowe zgłaszającego
 6. c) Przedmiot reklamacji (termin, tytuł i numer usługi, miejsce)
 7. d) Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji
 8. e) Oczekiwania w stosunku do Organizatora (ponowne wykonanie usługi / części usługi; obniżenie ceny; rekompensata w postaci obniżki na kolejną usługę; inne)
 9. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych licząc od momentu jej otrzymania. w uzasadnionych przypadkach (opinia rzeczoznawcy, konsultacje prawne itp.) czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.
 10. O decyzji w sprawie reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
Skip to content