ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2023

Zadanie 1 .

Wynajem sprzętu (nagłośnienie, namioty oraz ławki z przeznaczeniem na działania edukacyjne)

Atum sp. z o.o. na potrzeby realizacji działania pn. „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dla przedsięwzięcia pn.: „Alo, Alo – co z tą (e)misją Program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania emisjom” (nr wniosku 0108/EE/WR/2023) poszukuje wykonawcy ww. usługi.

Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizacji działań edukacyjnych na rzecz ww. projektu Realizator poszukuje wykonawcę usługi.

Przedmiotem usługi będzie:

– wynajem sprzętu typu nagłośnienie oraz duże namioty ze stołami i ławkami, w których to uczestnicy zajęć będą mogli realizować warsztaty i szkolenia bez względu na pogodę i inne warunki zewnętrzne.

– namioty duże typu eventowego (3X6 m),

– stoły i ławy na ok. 20 osób,

– sprzęt nagłośniający

Powyższe zapotrzebowanie konieczne jest do zabezpieczenia działań edukacyjnych realizowanych 6 razy między 1.06.2024- a 30.05.2025, w przestrzeni zewnętrznej. Terminy wynajmu będą ustalane ze zleceniobiorcą z miesięcznym wyprzedzeniem.

Planowany okres realizacji zamówienia: maj 2024 – kwiecień 2025

Budżet, który realizator planuje przeznaczyć na całość realizacji zamówienia to koszt 18 000 tys. z brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych brutto)

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną: biuro@atum.edu.pl do dnia: 20.03.2024,

Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2024

Zadanie nr 2

Realizacja 6 warsztatów (koszt honorarium prowadzącego) oraz 6 wykładów (koszt honorarium prowadzącego) wraz z zapewnieniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, wykorzystanych na bieżąco (zużywalnych) w trakcie zajęć.

Atum sp. z o.o. na potrzeby realizacji działania pn. „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dla przedsięwzięcia pn.: „Alo, Alo – co z tą (e)misją Program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania emisjom” (nr wniosku 0108/EE/WR/2023) poszukuje wykonawcy ww. usługi.

Przedmiotem usługi będzie:

Organizacja i przeprowadzenie 6 indywidualnych wykładów oraz towarzyszącym im warsztatom rodzinnym.

Warsztaty i Wykłady (dla każdej lokalizacji (6miejsc) po 1), będą realizowane wg opracowanej wcześniej tematyki:

1.Przyczyny i skutki emisji gazów.

2. Zanieczyszczenie światłem i hałasem w środowisku miejskim i jego konsekwencje

3.Codzienne nawyki w celu przeciwdziałania emisjom w środowisku domowym

4.Odnawialne źródła energii jako sposób na ograniczenie emisyjności

5.Proste sposoby na ograniczenie emisji CO2

6. Skład powietrza – weryfikowanie informacji o jego stanie.

 

Czas trwania wykładu -1hx 6 spotkań

Czas trwania warsztatów: 3h x 6 spotkań

Przygotowanie Materiałów zużywalnych (plastycznych) dla każdej z 6 lokalizacji oraz dla każdego z uczestników (20 osób na warsztaty) odpowiadające zaplanowanej tematyce zajęć

Adresaci wykładów: lokalni mieszkańcy: dzieci, młodzież, dorośli (osoby 8+)

Forma zajęć: wykład, warsztaty

Metody pracy: wykład, dyskusja

Metody pracy podczas warsztatów: eksperyment, ćwiczenia grupowe, praca indywidualna, dyskusja, praca na modelach

 

 

Czas zajęć: wykład 1 h (dla jednej lokalizacji), warsztaty: 3h zajęć (dla jednej lokalizacji)

Cel zajęć:

· Kształtowanie w uczestnikach świadomości ekologicznej

· Uwrażliwienie uczestników na codzienne nawyki mogące wpływać na ograniczenie emisyjności

· Pobudzenie do refleksji i zadumy nad zmieniającym się klimatem

· Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności

· Wzmocnienie postaw proekologicznych Uczestników

· Integracja lokalnej społeczności

· Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za lokalne otoczenie w kontekście ekologicznym

 

Planowany okres realizacji zamówienia: maj 2024 – kwiecień 2025

Budżet, który realizator planuje przeznaczyć na całość realizacji zamówienia to koszt:

– honorarium -warsztaty – 6 x 3 h 2700 tys. z brutto (słownie: dwa tysiące siedemset złotych brutto)

– honorarium – wykłady – 6 x 1h 1 200 tys. z brutto (słownie: tysiąc dwieście złotych brutto)

– materiały plastyczno-techniczne wykorzystywane podczas zajęć wg wcześniej ustalonej z prowadzącymi zajęcia specyfikacji – 6 pakietów – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

O terminach i miejscu realizacji zajęć zleceniodawca powiadomi z miesięcznym wyprzedzeniem.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną: biuro@atum.edu.pl do dnia: 20.03.2024,

 

Zapytanie ofertowe z dnia: 05.03.2023

Zadanie nr 3

Działania promocyjno – informacyjne

Atum sp. z o.o. na potrzeby realizacji działania pn. „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dla przedsięwzięcia pn.: „Alo, Alo – co z tą (e)misją Program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania emisjom” (nr wniosku 0108/EE/WR/2023) poszukuje wykonawcy ww. usługi.

Przedmiotem usługi będzie:

1. Działania informacyjno – promocyjne – wykonanie podstrony strony internetowej wraz z projektem graficznym (strona informacyjno-rejestracyjna).Wykonanie

strony obejmuje w szczególności: utworzenie projektu graficznego serwisu i wdrożenia do CMS WordPress (bądź pokrewnego systemu) w układzie kafelkowym. Strona wyposażona będzie w formularz kontaktowy, galerię, aktualności, opis wydarzeń. Opracowanie serwisu w pełni responsywnego ze wszystkimi funkcjonalnościami w języku HTML5. Strona wymaga dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Instalacja i uruchomienie strony na serwerze. Wsparcie w zakresie konfiguracji i obsługi serwisu po uruchomieniu.

 

2. Działania informacyjno – promocyjne – Administracja i obsługa serwisu internetowego – przez cały okres realizacji projektu, tj. przez 12 miesięcy

 

3. Działania informacyjno – promocyjne – Aktualizacja strony projektu wraz z ew. profilami społecznościowymi – bieżące informowanie odbiorców zarówno na stronie internetowej projektu, jak i na stronach projektu w mediach społecznościowych o celach, misji projektu, informowanie przyszłych Uczestników projektu o poszczególnych działaniach i planach. Działania realizowane równolegle z działaniami związanymi realizacją wykładów i warsztatów oraz pracami nad opracowaniem rodzinnych gier miejskich. W ten sposób będą realizowane działania promocyjne i marketingowe, Informacje o projekcie będą się pojawiać na oficjalnym profilu naszej firmy na Facebooku, linkedin.

4. Działania informacyjno – promocyjne – Utrzymanie domeny – Utrzymanie dedykowanego projektowi adresu strony www

 

Planowany okres realizacji zamówienia: maj 2024 – kwiecień 2025

Budżet, który realizator planuje przeznaczyć na całość realizacji zamówienia to koszt:

1. Działania informacyjno – promocyjne – wykonanie podstrony strony internetowej wraz z projektem graficznym (strona informacyjno-rejestracyjna), to koszt do 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto)

2. Działania informacyjno – promocyjne – Administracja i obsługa serwisu internetowego – przez cały okres realizacji projektu, tj. przez 12 miesięcy to koszt do 4800,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące osiemset złotych brutto)

3. Działania informacyjno – promocyjne – Aktualizacja strony projektu wraz z ew. profilami społecznościowymi, przez okres 12 miesięcy to koszt do 4800,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące osiemset złotych brutto)

4. Działania informacyjno – promocyjne – Utrzymanie domeny – Utrzymanie dedykowanego projektowi adresu strony www to koszt do 500,00 zł brutto (to koszt do pięćset złotych brutto).

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną: biuro@atum.edu.pl do dnia: 20.03.2024,

Zapytanie ofertowe z dnia: 05.03.2023

Zadanie nr 4

Wydawnictwa i publikacje prasowe – merytoryczne i graficzne przygotowanie gier miejskich wraz z ich składem i drukiem

Atum sp. z o.o. na potrzeby realizacji działania pn. „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dla przedsięwzięcia pn.: „Alo, Alo – co z tą (e)misją Program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania emisjom” (nr wniosku 0108/EE/WR/2023) poszukuje wykonawcy ww. usługi.

1. Opracowanie graficzne i merytoryczne 6 (słownie: sześciu) gier miejskich w formie ciekawych zadań, quizów, pytań, zabaw, wiadomości edukacyjnych etc. z uwzględnieniem specyfiki miejsca (miejscowości, dzielnicy, gminy), w okolicach których będą odbywały się eventy edukacyjne (o miejscu i czasie realizacji wydarzenia edukacyjnego, któremu będzie towarzyszyła gra miejska wykonawca zostanie powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem. W skład zamówienia wchodzi również skład opracowanych materiałow (w formie broszury) wraz z dodatkowymi materiałami graficznymi umieszczonymi na stronach www, rozszerzających zakres gry (dodatkowe treści merytoryczne w formie tekstu, grafiki, nagrania dźwiękowego, etc umieszczone na stronie www projektu)

2. Druk 6 (słownie: sześciu) gier miejskich w postaci folderu (druk na papierze, min. 150-160 g, przy założeniu darmowej dystrybucji po 1000 sztuk na każdą lokalizację

Planowany okres realizacji zamówienia: maj 2024 – kwiecień 2025

Budżet, który realizator planuje przeznaczyć na całość realizacji zamówienia to koszt:

Wydawnictwa i publikacje prasowe – merytoryczne i graficzne przygotowanie gier miejskich wraz z ich składem i drukiem do 60 000 zł brutto ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto)

Druk 6 (słownie: sześciu) gier miejskich w postaci folderu (druk na papierze, min. 150-160 g, przy założeniu darmowej dystrybucji po 1000 sztuk na każdą lokalizację wraz z nieodpłatną dystrybucją do 18 000 zł brutto (słownie do osiemnastu tysięcy złotych brutto)

 

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną: biuro@atum.edu.pl do dnia: 20.03.2024,

 

Zadanie nr 5

Koszt zarządzania projektem – obsługa księgowa

Atum sp. z o.o. na potrzeby realizacji działania pn. „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dla przedsięwzięcia pn.: „Alo, Alo – co z tą (e)misją Program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania emisjom” (nr wniosku 0108/EE/WR/2023) poszukuje wykonawcy ww. usługi.

Opis przedmiotu zamówienia:

Obsługa księgowa dotycząca realizacji projektu przez okres 12 miesięcy.

Planowany okres realizacji zamówienia: maj 2024 – kwiecień 2025

 

Budżet, który realizator planuje przeznaczyć na realizację zamówienia do 2400 zł brutto (słownie: do dwa tysiące czterysta złotych brutto za całość zamówienia).

 

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną: biuro@atum.edu.pl do dnia: 20.03.2024,

 

Zapytanie ofertowe z dnia: 05.03.2023

Zadanie nr 6

Druk ulotek i plakatów

Atum sp. z o.o. na poptrzeby realizacji działania pn. „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dla przedsiębiorstwa pn.: „Alo, Alo – co z tą (e)misją Program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania emisjom” (nr wniosku 0108/EE/WR/2023) poszukuję wykonawcy ww. usługi.

Opis przedmiotu zamówienie

– druk 6000 ulotek (po 1000 sztuk z każdego wzoru – łącznie 6 projektów, wzór ulotki dostarczony na tydzień przed planowanym terminem odbioru zlecenia) wielkość DL, dwustronna, kolorowa, papier kreda mat lub połysk, 90-130 g

Budżet, który realizator planuje przeznaczyć na realizację zamówienia do 6000 zł brutto (słownie: do sześciu tysięcy złotych brutto za całość zamówienia).

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną: biuro@atum.edu.pl do dnia 20.03.2024,

 

Zapytanie ofertowe z dnia: 05.03.2023

Zadanie nr 7

Catering typu: „Drobny poczęstunek” – kawa, herbata, napoje, ciasteczka, oraz dostęp do wody w trakcie trwania warsztatów (niezbędny w trakcie warsztatów realizowanych w cieplejszych porach roku) wraz z obsługą techniczną.

 

Atum sp. z o.o. na potrzeby realizacji działania pn. „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dla przedsięwzięcia pn.: „Alo, Alo – co z tą (e)misją Program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania emisjom” (nr wniosku 0108/EE/WR/2023) poszukuje wykonawcy ww. usługi.

Przedmiot zamówienia:

Catering typu: „Drobny poczęstunek” – kawa, herbata, napoje, ciasteczka oraz dostęp do wody w trakcie trwania warsztatów (niezbędny w trakcie warsztatów realizowanych w cieplejszych porach roku) wraz z obsługą techniczną (wydawanie, napełnianie termosów, czajników woda, uzupełnianie braków dotyczących poczęstunku) na około 20-30 osób podczas 6 wydarzeń edukacyjnych. O terminach realizacji poszczególnych wydarzeń zleceniodawca powiadomi z dwutygodniowym wyprzedzeniem).

Budżet, który realizator planuje przeznaczyć na realizację zamówienia do 2400,00 zł brutto (słonie: do dwóch tysięcy czterystu złotych brutto za całość zamówienia).

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną: biuro@atum.edu.pl do dnia: 20.03.2024

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie dot. dot.   Kontynuacji Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Technik usług kosmetycznych realizowanego w ramach projektu „ Nowy zawód- nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl) 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe dot. kontynuacją Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie 311930 (Kwalifikacja ELE.10 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i Kwalifikacja ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) realizowanego w ramach projektu „ Nowy zawód- nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

więcej informacji:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe dot. Realizacji zajęć w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla Uczestników projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

więcej informacji:
Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2020 z dnia 30.01.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w 1 obszarze tematycznym zgodnym ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”.

więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230062

 Zapytanie ofertowe nr 1/3/2020 z dnia 16.03.2020r.

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie: 

Kompleksowego zaprojektowania innowacyjnego produktu edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego/branżowego wykorzystującego najnowsze koncepcje edukacyjne, nowoczesne technologie oraz kreatywną przestrzeń szkoleniową. 

więcej informacji: PRZEJDŹ


 

Zamawiający – firma ATUM Sp. z o.o. – unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2019r. dotyczące wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów szkoleniowych na  pliki  robocze  dla  platformy  e-learningowej w  2  obszarach  tematycznych zgodnej  ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód –nowe możliwości”.

Uzasadnienie:

Zamawiający nie uwzględnił w prowadzonym postępowaniu udziału Partnera, co jest niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie na realizację projektu.

W związku z powyższym, w celu zachowania konkurencyjności, należytej staranności i zgodności z obowiązującymi procedurami przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

—–

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019 dotyczące projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w 2 obszarach tematycznych zgodnej ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Załączniki:
Zapytanie ofertowe <POBIERZ>
Załączniki < POBIERZ>

więcej informacji: PRZEJDŹ

 


Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019 dot. dostarczenia usługi udostępnienia, obsługi i utrzymania informatycznej platformy szkoleniowej LMS (Learning Management System) w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usługi udostępnienia, obsługi i utrzymania informatycznej platformy szkoleniowej LMS (Learning Management System) zgodnej ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”. Dostęp do materiałów szkoleniowych on-line ma służyć usystematyzowaniu wiedzy kursantów oraz zapewnieniu im dostępu do wiedzy teoretycznej w dowolnym miejscu i czasie.

Dostawca ma obowiązek wywiązania się z następujących wymagań:
● Okres udostępnienia, obsługi i utrzymania platformy: 11.2019 – 01.2022;
● Obsługa 10 grup szkoleniowych po 15 uczestników każda;
● Realizacja 370 godzin e-learningu podczas 2 semestrów udokumentowane za pomocą raportu;
● Każda z grup zrealizuje 4 szkolenia e-learningowe.

Dostawca platformy powinien zapewnić:
● Utrzymanie i obsługę platformy w czasie trwania umowy;
● Wydzielenie części platformy oraz osadzenie na niej dostarczonych przez zleceniodawcę
e-szkoleń;
● Terminowe uruchamianie szkoleń;
● Wyznaczenie koordynatora projektu;
● Obsługę techniczną i świadczenie usługi help desk (pon-pt 8:00-17:00);
● Dostarczanie comiesięcznych raportów postępów z wykazaniem czasu korzystania z platformy przez każdego z uczestników kursu;
● Dokonywanie aktualizacji i wymiany treści nie później niż 48 godzin od otrzymania informacji;
● Zabezpieczenie danych osobowych uczestników zgodne z zasadami RODO.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe <POBIERZ>
Formularz ofertowy < POBIERZ>

więcej informacji: PRZEJDŹ


 

Termin składania ofert do dnia 23.07.2019r. do godz. 12.00

Numer ogłoszenia: 1/1.2.1 WARR/2019

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2019 do godziny 12:00. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Oferty należy składać pod adresem: ATUM Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 7 pok. 118, 53-238 Wrocław
– osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach 10.00-15.00
lub
– pocztą elektroniczną wysyłając podpisany skan na adres: wojciech.zagorski@atum.edu.pl
lub
– pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: wojciech.zagorski@atum.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Wojciech Zagórski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 576 561 666

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, która ma polegać na przygotowaniu systemu umożliwiającego przeprowadzenie egzaminów certyfikujących online dostosowanych do potrzeb użytkownika z wykorzystaniem sieci neuronowych w celu lepszego dopasowania oferty do klienta.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Kod CPV: 73000000-2

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Termin realizacji zamówienia:  najpóźniej do dnia 15.09.2019

Załączniki

Wymieniony powyżej zakres zamówienia będzie realizowany i rozliczany według zasad konkursu „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwaPoddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

Pytania i wyjaśnienia Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium

Waga kryterium

Cena całkowita za usługę doradczą (C)

100%

Zamawiający – Wnioskodawca: Atum sp. z o.o.

Adres
Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
+48 576 561 666
NIP: 1130099894

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego nr 1/1.2.1 WARR/2019  KLIKNIJ

Termin składania ofert do dnia 23.07.2019r. do godz. 12.00

Numer ogłoszenia: 1/1.2.1 WARR/2019

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2019 do godziny 12:00. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Oferty należy składać pod adresem: ATUM Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 7 pok. 118, 53-238 Wrocław
– osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach 10.00-15.00
lub
– pocztą elektroniczną wysyłając podpisany skan na adres: wojciech.zagorski@atum.edu.pl
lub
– pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: wojciech.zagorski@atum.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Wojciech Zagórski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 576 561 666

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, która ma polegać na przygotowaniu systemu umożliwiającego przeprowadzenie egzaminów certyfikujących online dostosowanych do potrzeb użytkownika z wykorzystaniem sieci neuronowych w celu lepszego dopasowania oferty do klienta.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Kod CPV: 73000000-2

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Termin realizacji zamówienia:  najpóźniej do dnia 15.09.2019

Załączniki

Wymieniony powyżej zakres zamówienia będzie realizowany i rozliczany według zasad konkursu „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwaPoddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

Pytania i wyjaśnienia Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium

Waga kryterium

Cena całkowita za usługę doradczą (C)

100%

Zamawiający – Wnioskodawca: Atum sp. z o.o.

Adres
Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
+48 576 561 666
NIP: 1130099894

Termin składania ofert do dnia 05-07-2019

Numer ogłoszenia: 20214

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2019 r. do godziny 23:59. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Oferty należy składać pod adresem: ATUM Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
– osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach 10.00-15.00
lub
– pocztą elektroniczną wysyłając podpisany skan na adres: edyta.grabowska@atum.edu.pl
lub
– pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres.
• Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
• W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego, wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
• W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru ofert Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: edyta.grabowska@atum.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Edyta Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 576 045 945

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie innowacyjnej placówki szkolenia zawodowego / branżowego wykorzystującej najnowsze koncepcje edukacyjne (takie jak learing by doing) w przygotowanych scenariuszach szkoleniowych, jak również wysokie technologie pokroju wirtualnej rzeczywistości w zaprojektowanych stanowiskach szkoleniowych, a także odpowiednie zaprojektowanie i wykorzystanie przestrzeni szkoleniowej.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Cel zamówienia:
Projekt polega na kompleksowym przygotowaniu nowoczesnej placówki szkolenia zawodowego / branżowego wykorzystującej najnowsze koncepcje edukacyjne, jak również wysokie technologie
oraz odpowiednie przygotowania i zagospodarowanie przestrzeni szkoleniowej. Podstawę projektu stanowią cztery filary, które stanowią spójną całość i tylko dzięki wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy nimi będzie można stworzyć ponadprzeciętną jednostkę edukacyjną. W ramach prac B+R będących przedmiotem projektu zostaną przeprowadzone badania ukierunkowane na wypracowanie nowej wiedzy w obszarze kształcenia zawodowego i branżowego, w tym identyfikacja zawodów wymierających i niszowych oraz trendów i zapotrzebowania rynkowego. Zostaną wypracowane innowacyjne metody kształcenia i doskonalenia zawodowego osób dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym rozszerzonej rzeczywistości, jak również zostaną opracowane scenariusze edukacyjne zawierające uwzględniające nowe koncepcje edukacyjne. Przedmiotem prac B+R będzie również przeanalizowanie potrzeb osób będących uczestnikami kształcenia zawodowego i zaprojektowania odpowiednich przestrzeni szkoleniowych i warsztatowych, dzięki którym kształcenie będzie efektywniejsze i pozwoli na zastosowanie nowoczesnych technologii, do których należą wirtualne stanowiska szkoleniowe, która również zostaną zaprojektowane, zaimplementowane i przetestowane w ramach projektu, stanowiąc demonstratory. Powyższe elementy stanowiące innowacje produktowe złożą się na innowację procesu edukacyjnego, co będzie stanowić fundamentalną wartość projektu.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie:
Kompleksowego zaprojektowania innowacyjnej placówki szkolenia zawodowego / branżowego wykorzystującej najnowsze koncepcje edukacyjne (takie jak learing by doing) w przygotowanych scenariuszach szkoleniowych, jak również wysokie technologie pokroju wirtualnej rzeczywistości w zaprojektowanych stanowiskach szkoleniowych, a także odpowiednie zaprojektowanie i wykorzystanie przestrzeni szkoleniowej. W tym celu zdefiniowano następujące prace badawczo-rozwojowe do wykonania:

Zadanie 1 – BADANIA RYNKU i UŻYTKOWNIKÓW
1.1 Badania rynku szkolnictwa zawodowego i branżowego w kraju, identyfikacja zawodów wymierających, zdefiniowanie zapotrzebowania na kierunki kształcenia, identyfikacja trendów
w szkolnictwie branżowym z uwzględnieniem kontekstu krajów ościennych
1.2 Badania uczestników i potencjalnych uczestników procesu kształcenia zawodowego wykorzystując np. metodykę Design Thinking, włączenie ich w proces powstawania finalnego produktu szkoleniowego.

Zadanie 2 – PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI SZKOLENIOWEJ
2.1 Zaprojektowanie przestrzeni biurowo-szkoleniowo-halowo-warsztatowej umożliwiającej nowoczesne metody nauczania, z wykorzystaniem koncepcji typu learning by doing czy natychmiastowej praktyki z użyciem wirtualnej rzeczywistości
2.2 Policzenie obciążeń konstrukcyjnych i dobór materiałów konstrukcyjnych niezbędnych do powstania przestrzeni szkoleniowej.
2.3 Zaprojektowanie wnętrz placówki: biuro, sala szkoleniowa, przestrzeni hali, creative-room (sala pracy twórczej), protolab (prototypownia/warsztat)

Zadanie 3 – OPRACOWANIE SCENARIUSZY EDUKACYJNYCH
3.1 Opracowanie metodyki kształcenia i doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potencjału nowych technologii i koncepcji nauczania
3.2 Przygotowanie sylabusów i scenariuszy zajęć szkoleniowych w obszarach zdefiniowanych przez wyniki badań z Zadania 1, z uwzględnieniem potencjału nowych technologii i koncepcji nauczania
3.3 Przetestowanie wypracowanych scenariuszy z użytkownikami włączonymi w proces
i naniesienie poprawek.

Zadanie 4 – WDROŻENIE WIRTUALNYCH STANOWISK SZKOLENIOWYCH
4.1 Zaprojektowanie wirtualnych stanowisk szkoleniowych
4.2 Implementacja wirtualnych stanowisk szkoleniowych
4.3 Testowanie wirtualnych stanowisk szkoleniowych z udziałem użytkowników i wprowadzenie poprawek

Wykonawca powinien zagwarantować włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia znacząco ulepszonego produktu.

Kod CPV: 73000000-2

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia
Prace wymienione w pkt. 3 niniejszego zapytania, winne być zakończone w terminie najpóźniej do dnia 30.04.2021 r. (z zastrzeżeniem *) w tym wykonanie poszczególnych zadań:

Zadanie 1. Badania rynku i użytkowników – do 30.04.2020 r.

Zadanie 2. Projektowanie przestrzeni szkoleniowej – do 30.06.2020 r.

Zadanie 3. Opracowanie scenariuszy edukacyjnych – do 30.09.2020 r.

Zadanie 4. Wdrożenie wirtualnych stanowiska szkoleniowe – do 30.04.2021 r.

* Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy warunkowej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najniższa cena netto – 100 punktów

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „najniższa cena netto” zostanie obliczona według wzoru:

C = (Cmin/Cnetto) x 100 pkt

C – liczba zdobytych punktów,
Cmin – cena (netto) najniższa wśród ofert prawidłowo złożonych,
Cnetto – cena netto oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryterium.

Zamawiający – Wnioskodawca:
Atum sp. z o.o.

Adres
Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
+48 576 045 945
NIP 1130099894

Numer naboru
POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Masz pytania? Zostaw kontakt!

Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

_____

footer_dofinansowanie_logo
""