Zaznacz stronę

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie dot. dot.   Kontynuacji Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Technik usług kosmetycznych realizowanego w ramach projektu „ Nowy zawód- nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl) 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe dot. kontynuacją Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie 311930 (Kwalifikacja ELE.10 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i Kwalifikacja ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) realizowanego w ramach projektu „ Nowy zawód- nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

więcej informacji:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe dot. Realizacji zajęć w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla Uczestników projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

więcej informacji:
Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2020 z dnia 30.01.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w 1 obszarze tematycznym zgodnym ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”.

więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230062

 Zapytanie ofertowe nr 1/3/2020 z dnia 16.03.2020r.

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie: 

Kompleksowego zaprojektowania innowacyjnego produktu edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego/branżowego wykorzystującego najnowsze koncepcje edukacyjne, nowoczesne technologie oraz kreatywną przestrzeń szkoleniową. 

więcej informacji: PRZEJDŹ


 

Zamawiający – firma ATUM Sp. z o.o. – unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2019r. dotyczące wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów szkoleniowych na  pliki  robocze  dla  platformy  e-learningowej w  2  obszarach  tematycznych zgodnej  ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód –nowe możliwości”.

Uzasadnienie:

Zamawiający nie uwzględnił w prowadzonym postępowaniu udziału Partnera, co jest niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie na realizację projektu.

W związku z powyższym, w celu zachowania konkurencyjności, należytej staranności i zgodności z obowiązującymi procedurami przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

—–

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019 dotyczące projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w 2 obszarach tematycznych zgodnej ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Załączniki:
Zapytanie ofertowe <POBIERZ>
Załączniki < POBIERZ>

więcej informacji: PRZEJDŹ

 


Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019 dot. dostarczenia usługi udostępnienia, obsługi i utrzymania informatycznej platformy szkoleniowej LMS (Learning Management System) w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usługi udostępnienia, obsługi i utrzymania informatycznej platformy szkoleniowej LMS (Learning Management System) zgodnej ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”. Dostęp do materiałów szkoleniowych on-line ma służyć usystematyzowaniu wiedzy kursantów oraz zapewnieniu im dostępu do wiedzy teoretycznej w dowolnym miejscu i czasie.

Dostawca ma obowiązek wywiązania się z następujących wymagań:
● Okres udostępnienia, obsługi i utrzymania platformy: 11.2019 – 01.2022;
● Obsługa 10 grup szkoleniowych po 15 uczestników każda;
● Realizacja 370 godzin e-learningu podczas 2 semestrów udokumentowane za pomocą raportu;
● Każda z grup zrealizuje 4 szkolenia e-learningowe.

Dostawca platformy powinien zapewnić:
● Utrzymanie i obsługę platformy w czasie trwania umowy;
● Wydzielenie części platformy oraz osadzenie na niej dostarczonych przez zleceniodawcę
e-szkoleń;
● Terminowe uruchamianie szkoleń;
● Wyznaczenie koordynatora projektu;
● Obsługę techniczną i świadczenie usługi help desk (pon-pt 8:00-17:00);
● Dostarczanie comiesięcznych raportów postępów z wykazaniem czasu korzystania z platformy przez każdego z uczestników kursu;
● Dokonywanie aktualizacji i wymiany treści nie później niż 48 godzin od otrzymania informacji;
● Zabezpieczenie danych osobowych uczestników zgodne z zasadami RODO.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe <POBIERZ>
Formularz ofertowy < POBIERZ>

więcej informacji: PRZEJDŹ


 

Termin składania ofert do dnia 23.07.2019r. do godz. 12.00

Numer ogłoszenia: 1/1.2.1 WARR/2019

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2019 do godziny 12:00. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Oferty należy składać pod adresem: ATUM Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 7 pok. 118, 53-238 Wrocław
– osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach 10.00-15.00
lub
– pocztą elektroniczną wysyłając podpisany skan na adres: wojciech.zagorski@atum.edu.pl
lub
– pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: wojciech.zagorski@atum.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Wojciech Zagórski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 576 561 666

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, która ma polegać na przygotowaniu systemu umożliwiającego przeprowadzenie egzaminów certyfikujących online dostosowanych do potrzeb użytkownika z wykorzystaniem sieci neuronowych w celu lepszego dopasowania oferty do klienta.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Kod CPV: 73000000-2

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Termin realizacji zamówienia:  najpóźniej do dnia 15.09.2019

Załączniki

Wymieniony powyżej zakres zamówienia będzie realizowany i rozliczany według zasad konkursu „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwaPoddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

Pytania i wyjaśnienia Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium

Waga kryterium

Cena całkowita za usługę doradczą (C)

100%

Zamawiający – Wnioskodawca: Atum sp. z o.o.

Adres
Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
+48 576 561 666
NIP: 1130099894

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego nr 1/1.2.1 WARR/2019  KLIKNIJ

Termin składania ofert do dnia 23.07.2019r. do godz. 12.00

Numer ogłoszenia: 1/1.2.1 WARR/2019

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2019 do godziny 12:00. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Oferty należy składać pod adresem: ATUM Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 7 pok. 118, 53-238 Wrocław
– osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach 10.00-15.00
lub
– pocztą elektroniczną wysyłając podpisany skan na adres: wojciech.zagorski@atum.edu.pl
lub
– pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: wojciech.zagorski@atum.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Wojciech Zagórski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 576 561 666

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, która ma polegać na przygotowaniu systemu umożliwiającego przeprowadzenie egzaminów certyfikujących online dostosowanych do potrzeb użytkownika z wykorzystaniem sieci neuronowych w celu lepszego dopasowania oferty do klienta.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Kod CPV: 73000000-2

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Termin realizacji zamówienia:  najpóźniej do dnia 15.09.2019

Załączniki

Wymieniony powyżej zakres zamówienia będzie realizowany i rozliczany według zasad konkursu „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwaPoddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

Pytania i wyjaśnienia Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium

Waga kryterium

Cena całkowita za usługę doradczą (C)

100%

Zamawiający – Wnioskodawca: Atum sp. z o.o.

Adres
Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
+48 576 561 666
NIP: 1130099894

Termin składania ofert do dnia 05-07-2019

Numer ogłoszenia: 20214

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2019 r. do godziny 23:59. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Oferty należy składać pod adresem: ATUM Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
– osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach 10.00-15.00
lub
– pocztą elektroniczną wysyłając podpisany skan na adres: edyta.grabowska@atum.edu.pl
lub
– pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres.
• Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
• W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego, wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
• W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru ofert Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: edyta.grabowska@atum.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Edyta Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 576 045 945

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie innowacyjnej placówki szkolenia zawodowego / branżowego wykorzystującej najnowsze koncepcje edukacyjne (takie jak learing by doing) w przygotowanych scenariuszach szkoleniowych, jak również wysokie technologie pokroju wirtualnej rzeczywistości w zaprojektowanych stanowiskach szkoleniowych, a także odpowiednie zaprojektowanie i wykorzystanie przestrzeni szkoleniowej.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Cel zamówienia:
Projekt polega na kompleksowym przygotowaniu nowoczesnej placówki szkolenia zawodowego / branżowego wykorzystującej najnowsze koncepcje edukacyjne, jak również wysokie technologie
oraz odpowiednie przygotowania i zagospodarowanie przestrzeni szkoleniowej. Podstawę projektu stanowią cztery filary, które stanowią spójną całość i tylko dzięki wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy nimi będzie można stworzyć ponadprzeciętną jednostkę edukacyjną. W ramach prac B+R będących przedmiotem projektu zostaną przeprowadzone badania ukierunkowane na wypracowanie nowej wiedzy w obszarze kształcenia zawodowego i branżowego, w tym identyfikacja zawodów wymierających i niszowych oraz trendów i zapotrzebowania rynkowego. Zostaną wypracowane innowacyjne metody kształcenia i doskonalenia zawodowego osób dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym rozszerzonej rzeczywistości, jak również zostaną opracowane scenariusze edukacyjne zawierające uwzględniające nowe koncepcje edukacyjne. Przedmiotem prac B+R będzie również przeanalizowanie potrzeb osób będących uczestnikami kształcenia zawodowego i zaprojektowania odpowiednich przestrzeni szkoleniowych i warsztatowych, dzięki którym kształcenie będzie efektywniejsze i pozwoli na zastosowanie nowoczesnych technologii, do których należą wirtualne stanowiska szkoleniowe, która również zostaną zaprojektowane, zaimplementowane i przetestowane w ramach projektu, stanowiąc demonstratory. Powyższe elementy stanowiące innowacje produktowe złożą się na innowację procesu edukacyjnego, co będzie stanowić fundamentalną wartość projektu.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie:
Kompleksowego zaprojektowania innowacyjnej placówki szkolenia zawodowego / branżowego wykorzystującej najnowsze koncepcje edukacyjne (takie jak learing by doing) w przygotowanych scenariuszach szkoleniowych, jak również wysokie technologie pokroju wirtualnej rzeczywistości w zaprojektowanych stanowiskach szkoleniowych, a także odpowiednie zaprojektowanie i wykorzystanie przestrzeni szkoleniowej. W tym celu zdefiniowano następujące prace badawczo-rozwojowe do wykonania:

Zadanie 1 – BADANIA RYNKU i UŻYTKOWNIKÓW
1.1 Badania rynku szkolnictwa zawodowego i branżowego w kraju, identyfikacja zawodów wymierających, zdefiniowanie zapotrzebowania na kierunki kształcenia, identyfikacja trendów
w szkolnictwie branżowym z uwzględnieniem kontekstu krajów ościennych
1.2 Badania uczestników i potencjalnych uczestników procesu kształcenia zawodowego wykorzystując np. metodykę Design Thinking, włączenie ich w proces powstawania finalnego produktu szkoleniowego.

Zadanie 2 – PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI SZKOLENIOWEJ
2.1 Zaprojektowanie przestrzeni biurowo-szkoleniowo-halowo-warsztatowej umożliwiającej nowoczesne metody nauczania, z wykorzystaniem koncepcji typu learning by doing czy natychmiastowej praktyki z użyciem wirtualnej rzeczywistości
2.2 Policzenie obciążeń konstrukcyjnych i dobór materiałów konstrukcyjnych niezbędnych do powstania przestrzeni szkoleniowej.
2.3 Zaprojektowanie wnętrz placówki: biuro, sala szkoleniowa, przestrzeni hali, creative-room (sala pracy twórczej), protolab (prototypownia/warsztat)

Zadanie 3 – OPRACOWANIE SCENARIUSZY EDUKACYJNYCH
3.1 Opracowanie metodyki kształcenia i doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potencjału nowych technologii i koncepcji nauczania
3.2 Przygotowanie sylabusów i scenariuszy zajęć szkoleniowych w obszarach zdefiniowanych przez wyniki badań z Zadania 1, z uwzględnieniem potencjału nowych technologii i koncepcji nauczania
3.3 Przetestowanie wypracowanych scenariuszy z użytkownikami włączonymi w proces
i naniesienie poprawek.

Zadanie 4 – WDROŻENIE WIRTUALNYCH STANOWISK SZKOLENIOWYCH
4.1 Zaprojektowanie wirtualnych stanowisk szkoleniowych
4.2 Implementacja wirtualnych stanowisk szkoleniowych
4.3 Testowanie wirtualnych stanowisk szkoleniowych z udziałem użytkowników i wprowadzenie poprawek

Wykonawca powinien zagwarantować włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia znacząco ulepszonego produktu.

Kod CPV: 73000000-2

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia
Prace wymienione w pkt. 3 niniejszego zapytania, winne być zakończone w terminie najpóźniej do dnia 30.04.2021 r. (z zastrzeżeniem *) w tym wykonanie poszczególnych zadań:

Zadanie 1. Badania rynku i użytkowników – do 30.04.2020 r.

Zadanie 2. Projektowanie przestrzeni szkoleniowej – do 30.06.2020 r.

Zadanie 3. Opracowanie scenariuszy edukacyjnych – do 30.09.2020 r.

Zadanie 4. Wdrożenie wirtualnych stanowiska szkoleniowe – do 30.04.2021 r.

* Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy warunkowej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najniższa cena netto – 100 punktów

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „najniższa cena netto” zostanie obliczona według wzoru:

C = (Cmin/Cnetto) x 100 pkt

C – liczba zdobytych punktów,
Cmin – cena (netto) najniższa wśród ofert prawidłowo złożonych,
Cnetto – cena netto oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryterium.

Zamawiający – Wnioskodawca:
Atum sp. z o.o.

Adres
Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
+48 576 045 945
NIP 1130099894

Numer naboru
POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Masz pytania? Zostaw kontakt!

Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

_____

Centrum Szkoleń OZE
ATUM Sp. z o. o.

Od 2014 roku jako jeden z pierwszych akredytowanych ośrodków rozpoczęliśmy szkolenia instalatorskie w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Dbamy o praktyczne przygotowanie każdego z uczestników, dlatego szczególnie stawiamy na zajęcia praktyczne w takiej ilości, jakiej nie znajdziesz w żadnym innym miejscu w kraju.
Uczymy, że wiedza praktyczna to podstawa, z którą osiągniesz sukces.

Twoja nowa praca, oferty pracy w całej Polsce

Newsletter

Call Now Button